VD´s kommentar till tredje kvartalet 2018

Sammanfattningsvis ger det tredje kvartalet positiva signaler. Försäljning och orderingång visar en kraftig ökning under perioden tillsammans med en efter engångsposter förbättrad underliggande operativ marginal. Våra införda processer för projektstyrning och kontroll har fått genomslag vilket resulterat i att vi efter analys rensat för engångsposter i tre säkerhetsprojekt motsvarande -2,0 MSEK. Vi börjar även planenligt se positiva resultat från under året genomförda kostnadsbesparingar med lägre personal- och omkostnader jämfört med tidigare kvartal och föregående år. Perioden har även inneburit en kraftig ökning i vår försäljning och orderingång och vi har genomfört nyckelrekryteringar inom affärsområde säkerhet.

Läs mer

VD´s kommentar till fjärde kvartalet 2017

Koncernens intäkter för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 28,6 (34,4) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om -4,9 (0,1) MSEK. Koncernens resultat före skatt uppgår till -5,2 (-0,1) MSEK och för perioden redovisas ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten om -6,1 (4,3) MSEK. Läs mer

Pär Nilsson, VD kommenterar tredje kvartalet 2017

VD´s kommentar till tredje kvartalet 2017

Koncernens intäkter för det tredje kvartalet 2017 uppgick till 27,6 (26,9) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om -4,3 (0,1) MSEK. Koncernens totalresultat efter skatt uppgår till -4,5 (1,4) MSEK. Det försämrade resultatet beror huvudsakligen på kostnader för avgångsvederlag till tidigare VD, att jämförelseperioden innehåller en skatteintäkt om 1,5 MSEK samt försämrade marginaler inom koncernens båda affärsområden. För perioden redovisas ett kassaflöde från den löpande verksamheten om -0,1 (5,8) MSEK. Läs mer

VD´s kommentarer till andra kvartalet 2017

Koncernens intäkter för det andra kvartalet 2017 uppgick till 35,4 (32.0) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 0,0 (0,8) MSEK samt (EBITDA) 0,5 (1,4) MSEK för kvarvarande verksamhet. För perioden redovisas ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 2,4 (-1,4) MSEK. Läs mer

VD´s kommentarer till första kvartalet 2017

Koncernens intäkter för det första kvartalet 2017 uppgick till 32,9 (29,6) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 0,1 (-0,3) MSEK samt EBITDA 0,6 (0,2) MSEK för kvarvarande verksamhet. För perioden redovisas ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten om -4,9 (-2,4) MSEK. Läs mer

VD´s kommentarer till Bokslutskommuniké 2016

Koncernens intäkter för det fjärde kvartalet 2016 uppgick till 34,4 (32,8) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 0,1 (0,6) MSEK för den kvarvarande verksamheten. Koncernens totalresultat före skatt uppgår till -0,1 (0,4) MSEK och för perioden redovisas ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 4,3 (0,2) MSEK. Läs mer

VD´s kommentarer till tredje kvartalet 2016

Koncernens intäkter för det tredje kvartalet 2016 uppgick till 26,9 (24,8) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 0,1 (-1,4) MSEK samt (EBITDA) 0,6 (-0,9) MSEK för den kvarvarande verksamheten. Koncernens totalresultat efter skatt uppgår till 1,4 MSEK och för perioden redovisas ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 5,8 (-3,8) MSEK. Läs mer