VD´s kommentar till fjärde kvartalet 2017

Koncernens intäkter för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 28,6 (34,4) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om -4,9 (0,1) MSEK. Koncernens resultat före skatt uppgår till -5,2 (-0,1) MSEK och för perioden redovisas ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten om -6,1 (4,3) MSEK.

Koncernens resultat för perioden är inte i nivå med våra förväntningar och uppsatta mål för kvartalet, detta främst till följd av lägre orderingång än plan under andra halvåret 2017. Resultatet har även påverkats negativt av ett par projekt med försämrade marginaler samt kostnader för struktur- och organisationsförändringar vilka sammantaget har belastat resultatet med ca -1,5 MSEK (varav försämrade projekt -0,8 MSEK och kostnader för omstrukturering -0,7 MSEK). Resultat för helåret innefattar omstruktureringskostnader av engångskaraktär om totalt -3,2 (0) MSEK. Företaget har en stark soliditet men har på grund av en lägre orderingång än planerat under senare delen av 2017 drabbats av en ansträngd likviditet och mot bakgrund av detta har en extra bryggfinansiering upptagits hos Erik Penser Bank.

Affärsområde Säkerhet och Brand når under perioden en omsättning om 23,3 (26,9) MSEK med ett rörelseresultat (EBITDA) om -2,3 (1,9) MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Lägre orderingång än förväntat har lett till minskade intäkter och ett lägre resultat än plan och i tillägg har ett par projekt slutförts till lägre marginaler än förväntat vilket försämrat resultatet motsvarande -0,8 MSEK. Kostnader för omstrukturering har belastat kvartalet negativt med ytterligare -0,7 MSEK och våra personalkostnader och övriga omkostnader har totalt sett ökat med 1,6 MSEK jämfört med föregående år.

Affärsområde Lås redovisar en omsättning under perioden om 4,9 (7,2) MSEK med ett rörelseresultat (EBITDA) om -0,5 (0,1) MSEK. Försenade leveranser av låskomponenter samt en lägre orderingång än förväntat bidrar till ett sämre utfall än föregående år.

Det ojämna affärsflödet i våra affärsområden Säkerhet och Brand samt Lås har under perioden ställt höga krav på projektplanering och allokering av resurser. Mot redovisade resultat kan jag konstatera att vi inte uppnått önskad effektivitet i slutförandet av aktiva mindre och medelstora projekt.

Vi har under fjärde kvartalet genomfört en omfattande struktur- och organisationsförändring för att säkerställa god lönsamhet via nya ledningsfunktioner och processer för förbättrad resursplanering, ökad kostnadsmedvetenhet och stärkt affärsmannaskap. Jag är övertygad om att dessa åtgärder tillsammans med vår nya ledningsgrupp kommer ge resultat under året.

Den långsiktiga kommunikationsstrategin som aktiverades under första kvartalet 2017 ger oss goda resultat. Genom debattartiklar och redaktionell publicering ökar vi varumärkeskännedomen inom våra målsegment som specialist och språkrör för ökat och förbättrat brandskydd och effektivt skydd av samhällskritisk infrastruktur. Vi erfar nu positiv respons från våra valda målsegment och från den så viktiga rekryteringsbasen av tekniska specialister inom säkerhetsområdet. För mer information om våra aktiviteter, följ oss på Linkedin och via vår blogg vilka båda kan nås genom hemsidan https://www.confidence.se/

Försäljning och distribution av vårt brandlarmsfabrikat Notifier by Honeywell som främst sker genom ett nätverk av kvalificerade återförsäljare utvecklas positivt. Försäljnings- och logistikstödet har under perioden vidareutvecklats genom driftsättning av ett integrerat e-handelsstöd. Order och leveranshantering sker nu via en extern logistikpartner vilket innebär att vi kan erbjuda tillgänglighet 24/7 tillsammans med snabba och säkra leveranser. Vi ser fortsatt positivt på framtiden för vår distributionsaffär då logistikstödet ger oss möjlighet att med minskad risk öka våra försäljningsinsatser i affärer där hög tillgänglighet och leveranssäkerhet är avgörande faktorer.

Under ett par års tid har Confidence uppvisat en god tillväxtökning med årsvolymer över 120 MSEK och vi har samtidigt kraftigt stärkt närvaron i våra målsegment och etablerat oss som teknisk specialist på säkerhet hos våra nyckelkunder. Vår bedömning är att marknads- och affärsläget är fortsatt gynnsamt. Efter den tröga inledningen av det fjärde kvartalet noterar vi åter under den senare delen en betydande aktivitetsökning inom våra prioriterade marknadsområden.

Med goda marknadsutsikter i våra målsegment, nya digitala stödsystem och stärkta av de struktur och organisationsförändringar vi genomfört går vi nu in i 2018 med en övertygelse om att Confidence kommer visa förmåga att leverera lönsam tillväxt under året.

Jag vill tacka personalen, våra aktieägare, partners och kunder för det förtroende ni fortsatt visat oss under 2017.

 

Bifogat material

Bokslutskommuniké 2017 i sin fulla längd

Pär Nilsson

VD, Confidence International AB (publ.)
Direkt: +46 (0)765 00 50 08
E-post: par.nilsson@confidence.se