VD´s kommentarer till andra kvartalet 2017

Koncernens intäkter för det andra kvartalet 2017 uppgick till 35,4 (32.0) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 0,0 (0,8) MSEK samt (EBITDA) 0,5 (1,4) MSEK för kvarvarande verksamhet. För perioden redovisas ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 2,4 (-1,4) MSEK.

Jag kan konstatera att vi trots god och lönsam tillväxt i vårt största affärsområde Säkerhet & Brand inte fullt ut förmår att leverera önskat resultat för andra kvartalet. Bakgrunden står i huvudsak att finna i en temporärt svagare period för affärsområde Lås kopplat till ett par större projekt inom målsegmentet hotell & konferens med något lägre marginaler än vårt genomsnitt. Dessa projekt har även drabbats av oförutsedda förseningar hos beställarna vilket även det haft en tillfällig negativ påverkan på vår lönsamhet inom affärsområdet Lås.

Säkerhet & Brand, bolagets största affärsområde, redovisar en god omsättningsökning motsvarande ca 20 procent och når under perioden 30,7 (25,6) MSEK med en stärkt marginal och ett rörelseresultat (EBIT) om 2,2 (1,5) MSEK. Affärsläget har under andra kvartalet varit positivt med ett jämnt affärsflöde från samtliga prioriterade målsegment med god beläggning inom projekt- och utförandeorganisationen och med marginaler som utvecklas enligt plan. Arbetet fortgår planenligt i flera större projekt inom målsegmenten fastighet och kritisk infrastruktur. Bland projekten återfinns Atrium Ljungberg där leveransen av en avancerad brandskyddslösning för 39,000 kvm pågår och en större säkerhetsentreprenad i datacentermiljö där arbetet är i sin avslutande fas samt att vi nu är inne i en intensiv leveransfas för vårt största pågående projekt med Skanska som uppdragsgivare där projekts totala volym omfattar mer än 30 MSEK.

Affärsområde Lås redovisar en omsättning motsvarande 4,9 (6,3) MSEK med ett negativt rörelseresultat (EBIT) om -0,2 (1,5) MSEK i jämförelse med samma period föregående år. Omsättningsminskningen beror i huvudsak på förseningar i ett par större projekt inom hotell och konferens. Dessa större projekt har i utgångsläget något lägre marginal än vårt genomsnitt men de försenade projekten har under perioden i tillägg lett till omplaneringar av resursutnyttjandet vilket temporärt har påverkat intäkter och marginaler negativt. Vår bedömning är att affärsläget över tid, trots ett svagt andra kvartal, fortsatt är gott och förutsättningarna är goda för att nå en lönsam tillväxt inom segmentet.

Confidence service- och eftermarknadsaffär fortsätter utvecklas väl och under god lönsamhet. Denna viktiga, kundnära verksamhet, är idag branschledande avseende kunskap och effektivitet inom säkerhets-, lås- och brandlösningar. Under perioden har vi affärs- och produktutvecklat samt digitaliserat delar av vår tjänsteportfölj avseende SBA och service- och underhållsavtal. Responsen från marknaden är redan i detta tidiga skede god och vi har tecknat ett flertal avtal med nya kunder.

För Confidence, likt övriga teknikintensiva bolag, är nyrekrytering av kompetent personal fortsatt en utmaning. Trots ett utmanande arbetsmarknadsläge kan jag med glädje konstatera att vi under perioden haft förmånen att hälsa ett flertal nya och mycket kompetenta kollegor välkomna till Confidence. Vår tydliga målsättning att vara bolaget som fokuserar på samarbete, personal- och kundnöjdhet har resulterat i god avkastning på våra insatser inom rekrytering och att vi förmår behålla våra kompetenta medarbetare.

Det allmänna säkerhetsläget, globalt och lokalt, har tyvärr under även denna perioden fortsatt att försämras. Vi har berörts av den tragiska branden i London och de terrorattacker som utförts och våra tankar går till de drabbade och deras anhöriga. Vi har även sett flera cyberattacker, sabotage och haverier som drabbat vitala IT-system med svåra följder för samhället i stort och ekonomiskt för drabbade företag och organisationer. Ett kortare bortfall av kritisk infrastruktur som elförsörjning kostade enligt tidningen The Guardian, British Airways ca 895 MSEK och förmodligen lika mycket ytterligare i skadestånd till de drabbade passagerarna.

Confidence har som ledande säkerhetsoperatör inom målsegmenten fastighet och kritisk infrastruktur tagit denna utveckling till sig och har genom ett flertal artiklar debatterat och föreslagit praktiska och genomförbara åtgärder som proaktivt kan bromsa delar av denna utveckling och i förlängningen spara liv. Läs gärna artiklarna som publicerats i bl.a. Aftonbladet och SvD Näringsliv på vår blogg https://blog.confidence.se

Som specialist agerar vi som en proaktiv partner tillsammans med våra kunder och med hög kostnadseffektivitet skapar vi nya effektiva systemlösningar samt förbättrar och moderniserar befintliga. Genom utbildning och systematiskt underhåll av brand- och säkerhetssystemen säkerställer vi maximalt skydd av person och egendom om olyckan är framme eller vid försök till intrång eller sabotage.

Vi ser nya affärsmöjligheter att tillsammans med våra kunder aktivt verka för ett tätare samarbete mellan kundens resurser inom IT-säkerhet och fysiska säkerhet. Genom samverkan och gemensamma planering kan säkerheten höjas och bättre skydda IT mot fysiskt intrång och sabotage samt säkerställa ett ökat skydd av infrastruktur och elförsörjning.

Den senaste tidens uppvaknande och fokus på säkerhet gynnar Confidence position och vi bedömer att marknaden i och med detta förflyttar till förmån för specialisten där den mest lönsamma tillväxten sker.

Ett svagt andra kvartal till trots, fortsätter Confidence i den positiva trend som inleddes för snart två år sedan. Vi avser att från befintlig position med vår engagerade och fokuserade personal, dra fördel av detta goda momentum för att skapa lönsam tillväxt på en marknad där kundernas behov av skydd och säkerhet blir allt större och högre prioriterat.

Jag ber att få tacka min personal för deras insatser samt våra aktieägare och kunder för visat förtroende. När vi nu går in i det tredje kvartalet ser jag fortsatt goda förutsättningar att fortsätta enligt plan och leverera lönsam tillväxt och aktieägarvärde under 2017.

Bifogat material

Kvartalsrapport Q2 2017 i sin fulla längd

Mats Engström

VD, Confidence International AB (publ.)

Direkt: +46 (0)765 00 50 08
E-post: mats.engstrom@confidence.se