VD´s kommentarer till första kvartalet 2017

Koncernens intäkter för det första kvartalet 2017 uppgick till 32,9 (29,6) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 0,1 (-0,3) MSEK samt EBITDA 0,6 (0,2) MSEK för kvarvarande verksamhet. För perioden redovisas ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten om -4,9 (-2,4) MSEK.

Jag kan med denna rapport konstatera ett sjätte kvartal i rad med koncernmässig lönsamhet (EBITDA). Årets inledande kvartal är historiskt en utmaning för Confidence och branschen som helhet då perioden präglas av en lägre andel slutförande med motsvarande högre andel planering, projektering och uppstart av nya projekt. I skenet av detta avviker det första kvartalet 2017 positivt för Confidence. Den ökade lönsamheten och omsättning i jämförelse med motsvarande period föregående år kan i huvudsak tillskrivas en fortsatt hög aktivitet inom våra prioriterade kundgrupper tillsammans med bolagets sälj- och servicefokus.

Säkerhet & Brand, bolagets största affärsområde, redovisar en omsättningsökning motsvararande ca 12 procent och når under perioden 28,1 (25,1) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 1,0 (-0,1) MSEK. Affärsområdet har under perioden skördat nya framgångar inom de prioriterade målsegmenten, kritisk Infrastruktur och fastighet. Vi har under perioden fått beställningar från nuvarande kundbas inom kritisk infrastruktur, där vi utökar vårt engagemang på såväl projekt- som servicesidan, samt nya affärer med Enaco, av de ledande projektörerna av datacenters. På fastighetssidan har vi även pressmeddelat nya uppdrag, bland annat med AtriumLjungberg, vilka nu är under uppstart.

Affärsområde Lås ökar omsättningen med ca 6 procent till 4,9 (4,6) MSEK. Affärsområdet levererar ett fortsatt starkt rörelseresultat (EBIT) om 1,1 (1,5) MSEK. Den fortsatt goda utvecklingen är resultatet av ett starkt försäljnings- och supportfokus och det stora förtroende vi åtnjuter från våra befintliga kunder inom hotell- och konferens. Confidence är mycket väl positionerat inom affärsområdet och kan med sin ledande kunskap och erfarenhet dra fördel av det nu pågående teknikskiftet över till digitala lås inom hotell- och konferenssektorn.

De senaste årens hotbild har lett till ett ökat fokus på säkerhet inom våra prioriterade målsegment. Mixen av hot är stor och spänner över hela spektret från ett ökat militärt hot till stöld av intellektuell egendom och information som skadar både enskilda företags och Sveriges förmåga att konkurrera. Hotet, oavsett om det riktar sig mot information, egendom eller person, kommer ofta från samma källa. Förövaren är den samma och målet är att störa verksamhet, skapa ekonomisk skada eller att sprida oro och osäkerhet.

Confidence positionering är rätt. Det ökade intresset att stärka den fysiska säkerheten avspeglas tydligt bland våra prioriterade målkunder inom bland annat kritisk infrastruktur. El, energi, vatten, transport och kommunikation som är vårt samhälles aorta och samtliga verksamheter, oavsett statliga, kommunala eller kommersiella, är eniga om att skyddet måste stärkas. Insikten att IT-säkerhet och fysisk säkerhet är tätt sammanlänkade blir allt tydligare för våra kunder och att den fysiska säkerheten kräver motsvarande satsning och resurser som den för IT. Confidence har etablerat sig i en ledande position som specialist inom fysisk och teknisk säkerhet och våra styrkor ligger i att ha de specialistkunskaper som krävs inom segmentet och en lång erfarenhet av att samverka med våra kunders IT-verksamhet. Förmågan att samverka och brygga organisatoriska gapet mellan IT och teknisk säkerhet gör vår position som ledande specialist stark och vi ser accelererade möjligheter att omvandla detta behov till lönsamma affärer.

Tillgång till tekniska specialister, oavsett bransch, är en flaskhals och så även för Confidence. Vi är en av många aktörer inom bygg- och entreprenadbranschen som konkurrerar om talangfulla och kompetenta medarbetare. Under det senaste kvartalet har vi lyckats rekrytera sex nya medarbetare inom produktion och utförande och vi har i tillägg till detta ett flertal pågående rekryteringar som kommer att slutföras under det andra kvartalet. Rekryteringsframgångarna kan härledas till vår satsning att bygga säkerhetsbranschens bästa team. Genom ett långsiktigt och löpande arbete verkar vi aktivt för att skapa en arbetsplats där man kan trivas och där målen är tydliga och där samarbete och kundnöjdhet värderas högst. Satsningen avspeglas i ett ökat intresset för Confidence som potentiell arbetsgivare och noterar att vi varje vecka får ett flertal spontanansökningar från branschaktiva som önskar bli en del av vårt vinnande team.

Vår position är den ledande specialistens. Hög kundnöjdhet är vårt adelsmärke. Med kombinationen fortsatt effektiviseringsarbete för ökad lönsamhet och vår fortsatt positiva försäljningstrend ser jag ljust på 2017 och våra möjligheter att skapa aktieägarvärde. Vi är ännu inte framme vid vår fulla lönsamhetspotential men kan konstatera att vi valt rätt positionering och färdas i rätt riktning med en plan samt ett högt engagemang i det fortsatta förbättringsarbetet.

Med kvartalets uppnådda delmål och positiva resultat har vi bäddat för ett lönsamt 2017 på koncernnivå och jag ber att få tacka min personal för deras fokuserade insatser samt våra aktieägare och kunder för visat förtroende. När vi nu går in i det andra kvartalet ser jag mycket goda förutsättningar att fortsätta enligt plan och leverera lönsam tillväxt under 2017.

Bifogat material

Kvartalsrapport  Q1 2017 i sin fulla längd

Mats Engström

VD, Confidence International AB (publ.)

Direkt: +46 (0)765 00 50 08
E-post: mats.engstrom@confidence.se