VLT Debatt: Mats Engström: Återskapa driftvärnet

 ”Totalförsvaret måste fyllas med innehåll”

Confidence Vd, Mats Engström i debattartikel i VLT den 29 maj.

Den 11 maj gav regeringen i uppdrag åt Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att fortsätta utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret. Samtidigt ger regeringen fyra myndigheter inom transportsektorn i uppdrag att vidareutveckla krisberedskapen och säkerställa robusthet vad gäller bland annat kritisk infrastruktur.

Läs hela debattartikeln här i bloggen eller direkt i VLT

Det båda uppdragen innebär ett litet steg mot att få tillbaka den civila försvarsförmåga som Sverige i allt väsentligt avskaffade efter det kalla kriget. Men vi har en lång väg att gå om vi ska nå en acceptabel skyddsnivå. När vi diskuterar civilt skydd är det oftast IT-skydd vi menar, men vi missar att fysiska intrång är minst lika allvarliga.

Hotbilden har de senaste åren skärpts genom händelser i utlandet såväl som inom landet. Vi i säkerhetsbranschen märker ett ökat intresse för fysiskt skydd av känsliga objekt, samtidigt som vi förvånas över hur oskyddade många objekt är.

Det finns en risk att regeringen går för försiktigt fram, det kan vara nödvändigt att ta större steg genom att förse alla viktiga objekt med både moderna skyddssystem och väpnad personal som kan rycka ut med kort varsel.

2004 avvecklades driftvärnet, den del av hemvärnet som skulle skydda kritisk infrastruktur. Driftvärnet bildades 1944 och delar av det fanns knutna till Statens vattenfallsverk, Televerket, Postverket, Statens järnvägar och speciellt skyddsvärda objekt. De statliga verken har under 1990-talet bolagiserats och konkurrensutsatts vilket har gjort marknaderna för el, tele, post och järnvägar effektivare och mer dynamiska.

Det har varit en bra utveckling i sig, men en bieffekt har varit att infrastrukturen lämnats värnlös. Kraftstationer, elledningar och kommunikationsnät finns spridda över hela landet, över många olika operatörer, och är i praktiken obevakade. Radio- och tv-masten i Lillhärad, hamnen och kraftvärmeverket kan alla vara känsliga för sabotage, liksom industrin i Västerås som är en viktig leverantör till kraftindustrin. Driftvärnet avvecklades utan att ersättas av något, vilket har visat sig olyckligt då hotbilden förändrats.

I Sverige finns många statliga, kommunala och privata verksamheter och företag som liksom de affärsdrivande verken hade en roll i totalförsvaret. Dessa har omstrukturerats, konkurrensutsatts och i många fall sålts, allt för att öka dynamiken och effektiviteten i verksamheten. Men det säkerhetstänkande som fanns inom dessa organisationer har gått förlorat, ofta i samband med att fastigheter sålts eller fastighetsdriften lagts ut på entreprenad.

Förra året rasade en över 300 meter hög radio- och tv-mast utanför Borås för att någon lossat staglinorna. Vi vet fortfararande inte vem och varför, men vi vet att det saknades bevakning och skydd. Och så är det på område efter område.

Den som vill sabotera samhällsviktig infrastruktur kan numera göra det tämligen ostörd. I Sverige är det enkelt att vara vettvilling, terrorist, spion eller sabotör. Känsligast är produktionen och distributionen av el. Utan el är det inte mycket annat som fungerar.En konstadseffektiv åtgärd vore att återupprätta driftvärnet som en speciell del av hemvärnet och knyta driftvärnsenheter till specifika skyddsobjekt. Kort mobiliseringstid och lokalkännedom är hemvärnets stora fördelar och det måste utnyttjas.

I dag finns dessutom stora möjligheter att ha ett aktivt skydd innan personal är på plats. Sensorer, markradar och kameror integrerade i smarta system kan installeras för lägre kostnader än massiva stängsel, stängsel som i bästa fall bara är fördröjande.

Sådana system kan avskräcka, dokumentera, varna och korta tiden det tar för personal att rycka ut. Systemen kan integreras i IT-skyddet i övrigt eftersom IT-säkerheten och den fysiska säkerheten är två sidor av samma sak, precis på samma sätt som det militära och det civila försvaret hänger ihop. Det är bra att regeringen återigen börjar använda termen totalförsvar, men det är också dags att fylla termen med innehåll.

Mats Engström

Vd Confidence International AB (publ.)