Bolagsordning

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Nordic LEVEL Group AB. Bolaget är publikt (publ.)

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Sundbybergs kommun, Stockholms län.

§3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva heltäckande verksamhet med försäljning, integration, installation, samt service och underhåll av produkter och tjänster inom IP-baserad Säkerhetsteknik och IT-infrastruktur. Dessutom tillhandahålla konsulttjänster inom säkerhetsteknik, skydds- och arbetsmiljöarbete, riskanalys och riskhantering. Därutöver annan i förhållande till ovanstående förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.

§5 Aktieantal

Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken.

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter.

§7 Revisorer

Stämman ska utse lägst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. Styrelsen har i samband med apportemission, fusion och delning rätt att utse en eller flera revisorer eller ett registrerat revisionsbolag för granskning av styrelsens redogörelse över apportegendomen, fusionsplanen eller delningsplanen.

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

I de fall aktiebolagslagen så föreskriver, skall kallelse vidare ske genom brev till de aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

§9 Bolagsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Val av en eller två justeringsmän,
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 5. Godkännande av dagordning,
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, samt suppleanter för dessa,
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
 10. Val av styrelse och revisorer, samt eventuella suppleanter för dessa,
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämma endast om aktieägaren på sätt som ovan anges i föregående stycke anmäler det antal biträden denna har för avsikt att medföra.

Den som inte enligt regler i aktiebolagslagen har rätt att deltaga i bolagsstämma skall, på de villkor styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt, t.ex. genom elektronisk uppkoppling, följa förhandlingarna på bolagsstämman.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

§11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Uppdaterad 2024-05-24

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Nordic LEVEL Group AB. Bolaget är publikt (publ.)

§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Sundbybergs kommun, Stockholms län.

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall bedriva heltäckande verksamhet med försäljning, integration, installation, samt service och underhåll av produkter och tjänster inom IP-baserad Säkerhetsteknik och IT-infrastruktur. Dessutom tillhandahålla konsulttjänster inom säkerhetsteknik, skydds- och arbetsmiljöarbete, riskanalys och riskhantering. Därutöver annan i förhållande till ovanstående förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.

§ 5. Aktieantal

Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst sex (6) ledamöter utan suppleanter.

§ 7. Revisorer

Stämman ska utse lägst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. Styrelsen har i samband med apportemission, fusion och delning rätt att utse en eller flera revisorer eller ett registrerat revisionsbolag för granskning av styrelsens redogörelse över apportegendomen, fusionsplanen eller delningsplanen.

§ 8. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

I de fall aktiebolagslagen så föreskriver, skall kallelse vidare ske genom brev till de aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

§ 9. Bolagsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Val av en eller två justeringsmän,
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 5. Godkännande av dagordning,
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, samt suppleanter för dessa,
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
 10. Val av styrelse och revisorer, samt eventuella suppleanter för dessa,
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämma endast om aktieägaren på sätt som ovan anges i föregående stycke anmäler det antal biträden denna har för avsikt att medföra.
Den som inte enligt regler i aktiebolagslagen har rätt att deltaga i bolagsstämma skall, på de villkor styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt, t.ex. genom elektronisk uppkoppling, följa förhandlingarna på bolagsstämman.

§ 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

§ 11. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.