Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma. Tidpunkt: Onsdag, 6 juli 2022, klockan 14.00 Plats: Nordic LEVEL Group AB, Gårdsvägen 6, 5 tr, 169 70 Solna

Den tredje teckningsperioden för teckningsoptioner i Nordic LEVEL Group inleds den 1 juni

Nordic LEVEL Group AB (”Bolaget”) meddelar att den tredje teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 inleds på onsdag den 1 juni och pågår fram till den 30 juni 2022.

Nordic LEVEL Group (publ.), noterat på Nasdaq First North Growth Market, rapporterar från årsstämma 2022-05-20

Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:

Kvartalsrapport första kvartalet 2022, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden januari - mars 2022

Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från bolagsstämma 2022-05-10

Väsentliga beslut som fattades på bolagsstämman:

Nordic LEVEL Group AB (publ,) - Årsredovisning 2021

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Kallelse till årsstämma i Nordic LEVEL Group AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma.  Tidpunkt: Fredag, 20 maj 2022, klockan 14.00 Plats: Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 C, 172 67 Sundbyberg

Rättelse: Nordic LEVEL Group senarelägger publicering av årsredovisningen för 2021

Nordic LEVEL Group har tidigare kommunicerat att årsredovisningen för 2021 kommer att publiceras den 22 april 2021 och meddelade nyligen ett felaktigt datum för den senarelagda publiceringen. Nytt datum för publicering av årsredovisningen skall vara den 29 april 2022.

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma.  Tidpunkt: Tisdag, 10 maj 2022, klockan 14.00 Plats: Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 C, 172 67 Sundbyberg  

Nordic LEVEL Group senarelägger publicering av årsredovisningen för 2021

Nordic LEVEL Group har tidigare kommunicerat att årsredovisningen för 2021 kommer att publiceras den 22 april 2021. Nytt datum för publicering av årsredovisningen är den 6 maj 2022.

Nordic LEVEL Group slutför förvärvet av Corepart – en ledande innovatör i säkerhetsbranschen

Nordic LEVEL Group AB (”LEVEL”) har idag tecknat avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i säkerhetsbolaget Corepart AB (”Corepart”). I enlighet med den avsiktsförklaring som pressmeddelades den 3 februari 2022 slutförs nu förvärvet av Corepart som är en ledande innovatör i säkerhetsbranschen och driver aktivt digitaliseringen av säkerhetsbranschen. LEVEL ser stora möjligheter med…

Nordic LEVEL Group fortsätter tillväxtresan och fullbordar förvärvet av SES med etablering i Stockholm och Västerås

Nordic LEVEL Group AB (”LEVEL” eller ”Koncernen”) fullbordar förvärvet av säkerhetsbolaget Svensk Evenemangssäkerhet AB (SES) inklusive dotterbolaget Svensk Evenemangssäkerhet Stewards AB. SES är en ledande leverantör av säkerhets- och evenemangstjänster i Västerås och Stockholm och kompletterar LEVEL´s förmågor och stärker verksamheten geografiskt. Förvärvet, med tillträdesdatum 4 april 2022, ger LEVEL utökade möjligheter att nå både…

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden oktober - december 2021

Nordic LEVEL Group refinansierar kortfristiga lån med ett nytt långfristigt lån

Nordic LEVEL Group refinansierar de kortfristiga lån hos Erik Penser Bank och Danske Bank som upptagits under 2020-2021 och som i nuläget uppgår till ca 18,1 MSEK med ett nytt långfristigt lån om 20 MSEK som upptagits hos Marginalen Bank.

Nordic LEVEL Group AB kommer att redovisa en resultatförsämring i Q4 i jämförelse med Q3

Nordic LEVEL Group kommer att, i sin bokslutskommuniké för 2021 som är planerad att publiceras den 9 mars 2022, redovisa en resultatförsämring för det fjärde kvartalet i jämförelse med det tredje kvartalet. Bolagets preliminära bokslut visar en justerad EBITDA på -6,0 MSEK i jämförelse med -3,8 MSEK för det tredje kvartalet.

Nordic LEVEL Group tecknar avtal om att förvärva Corepart AB

Nordic LEVEL Group AB (”LEVEL” eller ”Koncernen”), en helhetsleverantör av tillförlitliga trygghets- och säkerhetslösningar och tjänster, har ingått avsiktsförklaring om förvärv av Corepart AB (”Corepart” eller ”Bolaget”). Corepart är ett snabbväxande och lönsamt bolag och en innovatör inom säkerhetsbranschen som baserar sin verksamhet på en tjänstebaserad affärsmodell, Security as a Service (SaaS). Genomförandet av affären…

Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Nordic LEVEL Group AB (publ) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 15 december 2021. Företrädesemissionen har nu registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är onsdagen den 19 januari 2022. Avstämningsdag är fredagen den 21 januari 2022, varefter BTA omvandlas till ordinarie aktier per tisdagen den…

Inlösen av teckningsoptioner i LEVEL under december gav koncernen ett kapitaltillskott på ca 6,8 MSEK

Under den andra teckningsperioden i december 2021 för utestående teckningsoptioner i LEVEL av serie TO3 och TO4, inlöstes 4 381 585 TO3 och 1 132 575 TO4, vilket sammantaget gav bolaget ett kapitaltillskott på 6,8 MSEK, varav bolagets större ägare och ledande befattningshavare bidrog med ca 5,2 MSEK.

Ann-Sofie Björklund tillträder som CFO för LEVEL

Nordic LEVEL Group AB (publ) (”LEVEL”) har idag utsett Ann-Sofie Björklund till CFO. Ann-Sofie är idag CFO på Humana, affärsområde Individ och Familj och har därutöver erfarenhet från bl.a. Seccredo (nuvarande Securitasägda Pinkerton Nordics) och Sanoma Utbildning, del av Sanoma Oyj. Ann-Sofie kommer att tillträda senast den 4 april 2022 och kommer då att efterträda…

Nordic LEVEL Group förvärvar Svensk Evenemangssäkerhet

Nordic LEVEL Group AB, (”Koncernen”) har idag tecknat en avsiktsförklaring (”Letter of Intent” eller ”LoI”) om förvärv av det svenska säkerhetsbolaget Svensk Evenemangssäkerhet AB och dess systerbolag Svensk Evenemangssäkerhet Stewards AB (tillsammans ”SES-gruppen” eller ”SES”). Målsättningen är att efter avslutad due diligence teckna ett aktieöverlåtelseavtal avseende 100 % av aktierna i SES-gruppen under februari med…