Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma.  Tidpunkt: Onsdag, 27 september 2023, klockan 16.00 Plats: Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 B, 172 67 Sundbyberg

Kvartalsrapport andra kvartalet 2023, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden april - juni 2023

Emissionen registrerad och handel med BTU upphör

Nordic LEVEL Group AB har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 19 juni 2023. Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad unit (”BTU”) är fredagen den 18 augusti 2023. Utsökningsdag är tisdagen den 22 augusti 2023, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner per torsdagen den 24…

Nordic LEVEL Group offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I NORDIC LEVEL GROUP AB.…

Nordic LEVEL Group offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I NORDIC LEVEL GROUP AB.…

Nordic LEVEL Group offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I NORDIC LEVEL GROUP AB.…

Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från årsstämma 2023-05-25

Väsentliga beslut som fattades på bolagsstämman:

Kvartalsrapport första kvartalet 2023, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden januari - mars 2023

Nordic LEVEL Group ingår avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank

Nordic LEVEL Group AB (publ) har ingått avtal med Erik Penser Bank (EPB) avseende tjänsten Likviditetsgaranti. Avtalet med Erik Penser Bank som Likviditetsgarant börjar gälla omgående. Åtagandet om likviditetsgaranti tillhandahålls i enlighet med Nasdaq Stockholm AB:s regler för likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym i syfte att skapa en mer rättvisande bild…

Nordic LEVEL Group AB (publ,) - Årsredovisning 2022

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Kallelse till årsstämma i Nordic LEVEL Group AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma.  Tidpunkt:     Torsdag, 25 maj 2023, klockan 14.00 Plats:     Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 C, 172 67 Sundbyberg

Styrelsen för LEVEL beslutar om företrädesemission av units om cirka 83,0 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I NORDIC LEVEL GROUP AB.…

Bokslutskommuniké 2022

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden oktober - december 2022

Nordic LEVEL Group AB och IP Security Scandinavia AB:s ägare har beslutat att avbryta pågående förvärvsprocess

Den 14 oktober 2022 meddelade parterna marknaden att Nordic LEVEL Group AB (NLG) och IP Security Scandinavia AB (IP Security eller Bolaget) hade undertecknat en avsiktsförklaring där NLG skulle förvärva 100 procent av aktierna i IP Security.

Nordic LEVEL Group meddelar utfall i optionsinlösen

Lördagen den 31 december 2022 var den sista dagen i den sista nyttjandeperioden för Nordic LEVEL Group AB (”Nordic LEVEL Group” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”) och teckningsoptioner av serie TO 4 (”TO 4”). 

Jörgen Lundgren tar över som koncernchef i Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group genomför planerade förändringar i koncernledningen. Styrelseordförande Jörgen Lundgren tillträder rollen som ny koncernchef och nuvarande koncernchef Thomas Lundin, övergår till rollen som arbetande styrelseledamot med främsta uppgift att arbeta med bolagets strategiska utveckling och tillväxt. I samband med bytet av koncernchef tar nuvarande vice styrelseordförande Samir Taha, över som styrelseordförande. Förändringen genomförs den…

Den fjärde och sista teckningsperioden för teckningsoptioner i Nordic LEVEL Group inleds den 1 december

Nordic LEVEL Group AB (”Bolaget”) meddelar att den fjärde och sista teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 inleds på torsdag den 1 december och pågår fram till den 31 december 2022.

Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från extra bolagsstämma 2022-11-18

Väsentliga beslut som fattades på bolagsstämman:

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2022, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden juli - september 2022

Nordic LEVEL Group tidigarelägger publicering av rapport för tredje kvartalet

Nordic LEVEL Group färdigställer rapporten för tredje kvartalet tidigare än kommunicerat i bolagskalendern. Styrelsen har med detta beslutat att tidigarelägga publiceringen. Kommunicerat datum var den 29 november 2022. Nytt datum för publicering av rapport för tredje kvartalet 2022 blir nu den 17 november 2022.