Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma.  Tidpunkt:     Måndag, 17 juni 2024, klockan 14.00 Plats:     Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 C, 172 67 Sundbyberg

Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från årsstämma 2024-05-24

Väsentliga beslut som fattades på bolagsstämman:

Kvartalsrapport första kvartalet 2024, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden januari - mars 2024

Finansiell guidning 2024 – Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group, (LEVEL), har efter de transformativa åtgärderna under 2023 arbetat med att tydliggöra förutsättningarna för den nuvarande verksamheten i LEVEL och lämnar mot bakgrund av detta en guidning för 2024.

Nordic LEVEL Group effektiviserar bolagsstrukturen - bygger gemensam organisation för tillväxt och ökad lönsamhet

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB (LEVEL), ett ledande företag inom avancerad teknisk säkerhet och kvalificerad säkerhetsrådgivning har inom ramen för projektet "Ett LEVEL" tagit beslutet att integrera verksamheterna inom segmentet avancerad teknisksäkerhet, Corepart och LEVEL Technology (tidigare Confidence), till en ny gemensam organisation. LEVEL förvärvade 2022 Corepart koncernen och har nu beslutat att slå…

Nordic LEVEL Group AB (publ,) - Årsredovisning 2023

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från: Nordic LEVEL Group AB Årsredovisning Vasagatan 12 C 172 67 Sundbyberg Det går även bra att beställa via e-post: christine.bahade@nordiclevelgroup.com (annika.walander@nordiclevelgroup.com?subject=nskarbestllarsredovisning2022) Var vänlig att tydligt ange namn och adress i er begäran.

Kallelse till årsstämma i Nordic LEVEL Group AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291-7442 (”Bolaget") kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Fredag, 24 maj 2024, klockan 14.00 Plats: Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 C, 172 67 Sundbyberg

Nordic Level Group uppdaterar sina finansiella mål

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB (”LEVEL”) har efter de senaste årens transformation av bolaget och avyttring av affärssegmentet Operations arbetat med att uppdatera de långsiktiga strategiska riktlinjerna för det nya LEVEL. Styrelsen för LEVEL har vid sitt möte idag beslutat fastställa nya långsiktiga tillväxt- och lönsamhetsmål. Bolaget ska på 5 års sikt, vid utgången…

Nordic LEVEL Group säkrar finansiering om ca 75 MSEK

Nordic LEVEL Group (”LEVEL”), har under april refinansierat befintlig belåning samt erhållit ytterligare kreditlimiter om ca 25 MSEK och med detta samlat sin finansiering och övriga banktjänster hos en av de fyra svenska storbankerna. Ett urval av finansieringslösningar utifrån aktuella förutsättningar täcker LEVELs behov till såväl investeringar som den löpande verksamheten. Räntenivån på krediterna varierar…

Nordic LEVEL Group utser ny CFO

Nordic LEVEL Group (”LEVEL”), ett ledande företag på den nordiska marknaden inom säkerhetslösningar och kvalificerad säkerhetsrådgivning, meddelar idag att Kristian Hansen tillträder rollen som Chief Financial Officer (CFO) från och med den 22 april 2024.

Bokslutskommuniké 2023, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden oktober - december 2023.

Nordic LEVEL Technology avtalar brandskydd för datacenter till värde av ca 50 MSEK

Nordic LEVEL Technology avtalar brandskydd för datacenter till värde av ca 50 MSEK
Framgångarna för Nordic LEVEL Technology AB inom teknisk säkerhet och brandskydd för datacenter fortsätter. Avtal av strategisk vikt har tecknats med en av Europas ledande aktörer inom datacenter, Winthrop Technologies Sweden AB(1), om leverans av tekniskt brandskydd för byggnad 2 i byggnationen av datacenter i Gävleborgs län där bolaget färdigställde första hallen 2023. Avtalet om…

Nordic LEVEL Group AB meddelar CFO Ann-Sofie Björklunds avgång

Nordic LEVEL Group AB, (LEVEL), meddelar idag att Ann-Sofie Björklund, bolagets Chief Financial Officer (CFO), lämnar sin position för nya utmaningar. Ann-Sofie har tjänstgjort som CFO sedan våren 2022 och har bidragit väsentligt till bolagets finansiella styrning och utveckling.

Nordic LEVEL Group AB byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Nordic LEVEL Group AB (publ), meddelar idag att man byter likviditetsgarant och Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2023, Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group, kvartalsrapport tredje kvartalet 2023
Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden juli -september 2023

Nordic LEVEL Group AB avyttrar bevakningsverksamheten och renodlar sin verksamhet mot säkerhetsteknik och rådgivning

Nordic LEVEL Group AB (LEVEL) avyttrar sin bevaknings-verksamhet, affärsområde Operations till BG Holding AB (Bevakningsgruppen) och inleder samtidigt ett strategiskt samarbete. Denna transaktion ligger i linje med Nordic Levels strategi att renodla sin verksamhet mot ett renodlat Sectecbolag, det vill säga säkerhetsteknik och rådgivning. LEVELs bedömning är att Operations verksamhet ej uppnår den kritiska volym…

Nordic LEVEL Group tilldelas ramavtal inom kritisk infrastruktur i region Nord med ett beräknat värde om ca 150 MSEK under avtalsperioden

Nordic LEVEL Technology AB, del av Säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Group AB, har erhållit ensam tilldelning av ett prestigefullt ramavtal gällande intrångssäkerhet och omfattande säkerhetstjänster i region Nord. Ramavtalet avser underhåll och reinvesteringar i befintliga säkerhetsinstallationer vid kritisk infrastruktur. Ramavtalet avser 3 år med möjlighet till förlängning 2 + 2 år, om totalt 7 år. Avtalsvärdet…

Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från extra bolagsstämma 2023-09-27

Väsentliga beslut som fattades på bolagsstämman:

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma.  Tidpunkt: Onsdag, 27 september 2023, klockan 16.00 Plats: Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 B, 172 67 Sundbyberg

Kvartalsrapport andra kvartalet 2023, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden april - juni 2023