Confidence och COVID-19

Förenklad kameralag

Regeringsförslag: Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek – ett enklare förfarande

Regeringen föreslår att kamerabevakningslagen (2018:1200) ändras så att kravet på tillstånd till kamerabevakning tas bort för bevakning i färdmedel som används i kollektivtrafik och för stations-, terminal- och hållplatsområden som används för sådan trafik…


Läs mer blogginlägg

säkerhet för skyddsklassade objekt

Skyddsklassad kritisk infrastruktur – Teknisk säkerhet och brandskydd av till värde 4,8 MSEK

Confidence har tecknat avtal om leverans av komplett säkerhetslösning för ett större skyddsklassat objekt. Den avtalade lösningen omfattar yttre skalskydd, inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning och brandlarm. Lösningen är initialt lokal, men samtliga system förbereds för integration för central yttre styrning och kontroll. Den för Confidence nya kunden är en del av en världsledande internationell koncern inom bland annat elektrifieringsprodukter och elnät och inom lösningar för transformation och distribution av el. Avtalet är av stor strategisk vikt för bolagets satsning inom marknadssegmentet kritisk infrastruktur. Installationsarbetet på det skyddsklassade objektet utförs i etapper med start i april 2020 och avtalat värde uppgår till ca 4,8 MSEK. Läs mer

säkerhet och brandskydd för kriminalvården

Teknisk säkerhet och brandskydd för Kriminalvården

Kriminalvården och Confidence tecknar ramavtal inom teknisk säkerhet och brandskydd

Kriminalvården tecknar ramavtal med Confidence avseende teknisk säkerhet och brandskydd. Ramavtalet, som saknar kontrakterat ordervärde, omfattar installation av säkerhetstekniska telesystem på Kriminalvårdens anläggningar i hela landet. Avtalet avser nyproduktion, renoveringar, kompletteringar, uppgraderingar av säkerhetstekniska telesystem inom anstalt, häkte och frivård. Antalet avtalspartner till kriminalvården inom detta område är totalt åtta (8) st.

Antalet ramavtalsparter kvalificerade för både komplett entreprenad samt branddetektering och brandlarmsystem är sex (6) till antalet där Confidence är en av de kvalificerade. Kommande affärsvolymer och värden kan i nuläget inte preciseras utan sker vid förnyad konkurrensutsättning inför varje entreprenad överstigande 1 MSEK. Den sammanlagda avtalstiden, med start från januari 2020, är två (2) år med möjlighet för Kriminalvården att förlänga med två (2) år.

Confidence har tidigare erfarenheter från samarbeten med kriminalvården. Bland dessa kan nämnas en systemleverans och installation av ett toppmodernt, adresser- och programmerbart, utrymningslarm för Täby kriminalvårdsanstalt, utanför Stockholm.

Ramavtalet innefattar Installationstjänster av tekniska säkerhetsplattformar så som Lenel Onguard, Pacom Unison, och annan hårdvara och utrustning, och ligger helt i linje med Confidence satsningar och kompetensområde. Bolaget är idag etablerat som en ledande aktör genom mångårig erfarenhet och genomförda avancerade större säkerhetprojekt inom kritisk infrastruktur, via certifieringar och kompetensutveckling samt tillgänglig kapacitet inom området avancerad teknisk säkerhet.

”Att kvalificera sig som ramavtalspartner till Kriminalvården inom både säkerhetstekniska system samt brandlarmsystem, skapar framtida affärsmöjligheter för Confidence. Detta avtal ingår i ett flertal som möjliggjorts av vår satsning på specialistkompetens inom de teknikområden som används av marknadens mest krävande säkerhetskunder, även inom det brandtekniska segmentet”, säger Pär Nilsson vd på

Om Kriminalvården

Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. Vi arbetar för att göra samhället säkrare, tryggare och att minska återfall i brott. I vårt uppdrag ingår också att transportera klienter mellan domstol, häkte och anstalt, men vi utför även transporter för Polisens och Migrationsverkets räkning. Den sista december 2018 fanns det 32 häkten, 45 anstalter och 34 frivårdskontor.

Läs mer på kriminalvarden.se

För ytterligare information:

Mikael Pettersson,

Sälj- och produktionschef

Tel 08 620 82 00

E-post: mikael.pettersson@confidence.se

Läs mer

Säkerhet för datacenter

Om avancerad säkerhet i datacenter

Ett samtal om Confidence arbeten med avancerad säkerhet för datacenter med

Mikael Pettersson, Sälj- och produktionschef och Fredrik Viklander, erfaren systemsäljare inom segmentet. 

Mikael och Fredrik om Confidence och säkerhet för datacenter

Mikael och Fredrik om Confidence i allmänhet och om det utmanande och spännande arbetet med säkerhet för datacenter i synnerhet.

Antalet datacenter i Sverige växer genom stora investeringar av både nationella och globala företag. Trenden är tydlig; data flyttas ut från företags och privatpersoners egna datorer till centrala center där både hårdvara och mjukvara kan verka i en optimal miljö med hög tillgänglighet och säkerhet. Sverige är glesbebyggt med gott om mark, landet är politiskt stabilt och har ett fungerande rättssystem. Med ett svalt klimat underlättas kylning och överskottsvärme kan ofta säljas till kommunala fjärrvärmenät. Sverige har relativt låga elpriser och det finns gott om fossilfri el, något som uppskattas av företag som har höga miljökrav. En utmaning är dock elförsörjningen. Det saknas inte el i Sverige, däremot saknas förbindelser och planering för de stora effekter som nya datacenter kräver. Detta är ett problem som Sverige lider av i allmänhet, vilket inte minst effektbristerna i södra Sverige visar.

Sverige har dock en god infrastruktur när det gäller vägar, dataförbindelser, utbildad arbetskraft och företag som kan sälja stödtjänster. Till den sistnämnda kategorin hör Confidence. Teknisk säkerhet är en viktig del av ett datacenters erbjudandet eftersom det innebär ett stort förtroende att hantera andras känsliga datauppgifter. Datacenter är en bransch som växer eftersom samhällets datamängder fortsätter öka samtidigt som nyttan av att lagra och hantera data centralt blir uppenbar för alla. Även större företag och myndigheter tvekar inför att själva driva och underhålla en egen serverpark, med allt vad det innebär av investeringar i personal, uppdateringar och säkerhet. De stora datacentren kan spegla information mellan flera skilda center, vilket gör att backup och redundans dygnet runt, året runt är en del av själva tjänsten. Kunderna till datacenter kan vara alla, från myndigheters och företags verksamhetskritiska system till olika webbaserade tjänster och privatpersoners bilder, filmer och dokument.

Datacenter utgör den typ av kritisk infrastruktur som är en av Confidence absoluta styrkor och området är därför mycket intressant. Datacenter behöver både ett starkt tekniskt skydd och avancerade system för tillträde och kontroll. Mikael Pettersson, sälj- och produktionschef, pekar på att datacenter är en bred verksamhet med många olika krav, men att det tekniska skyddet alltid är prioriterat. I regel är skyddet organiserat på olika nivåer med skydd runt byggnaderna, det skydd som själva byggnaderna utgör, skydd inne i byggnaderna och det specifika skyddet runt enskilda kunders serverrack. Skyddet kring enskilda serverrack består ofta av burar med en mycket hög och helt kundanpassad skyddsnivå. Det krävs också komplexa inpasseringssystem byggda på bland annat biometrisk identifiering och konstruerade så att olika åtgärder måste vidtas i en speciell ordning under korta tidsintervaller. Ofta ingår också system för att kontrollera att precis rätt antal personer finns på plats inne i en bur under precis rätt tid. Biometriska sensorer kan identifiera två enskilda personer och att de är plats samtidigt, om det nu är det som är kravet. Mikael menar att datacenter är en ideal kund för ett säkerhetsföretag som Confidence med inriktning på avancerad teknisk säkerhet.

säkerhet i datacenter och kritisk infrastruktur

– Datacenter är den verksamhet med flest kilo säkerhet per kvadratmeter. Kraven är extremt höga och det ska inte bara installeras på ett felfritt sätt, det ska också fungera helt utan avbrott.

Det är inte bara kunderna själva som ställer krav. Finansbranschen har exempelvis myndighetskrav på både skydd och tillgänglighet.

Det Confidence levererar är bland annat detektorer, laserscanners, kameror, slussar, biometriska läsare och inte minst kompetensen att välja och anpassa systemet som sådant. Vanliga kompetenser inom ett team är systemtekniker, installationstekniker och även systemspecialister med olika branschspecialiteter. Fredrik Viklander, systemsäljare, menar att det är stor variation på uppdragen och att installation och leverans ofta måste skräddarsys på plats:

– Inget uppdrag är det andra likt och det är först när vi är på plats som vi i detalj kan bestämma hur arbetet ska gå till. Vi är flera kompetenser i gruppen som hela tiden samarbetar och där alla bidrar. Det är inte bara den individuella kunskapen och samarbetsförmågan som är viktig, det krävs också maximalt fokus och ett sinne för ordning och reda.

Kablage ska dras enligt specifika regelverk och på sätt som maximerar skyddet. Kanalisationen i golv och bur är strikt uppdelat mellan olika funktioner och konsekvenserna kan bli stora om en installation görs felaktigt.

– Ibland är det som att arbeta inne i ett urverk; det är trångt och arbetet kan vara hårt. Trots komplexa konstruktioner måste arbetet göras snyggt. Oordnade installationer kan aldrig accepteras.

En ytterligare utmaning är att arbetet för en kund i ett datacenter inte får påverka de övriga kunderna. Arbetet med en säkerhetsbur måste ske helt utan påverkan på andra eftersom den verksamhet som inte berörs av installationsarbetet alltid är igång. Det kan också vara bråttom, noterar Mikael.

– Vår kund är datacentret och de förhandlar med sin kund om skyddslösningar. Vi är med som rådgivare och systemexperter men det är först när specifikationen är klar som vi kan börja arbeta, och då är det ofta bråttom. Eftersom kraven ofta är komplexa och vi måste lösa mycket på plats, så har våra grupper höga krav på sig. Individuell skicklighet måste kombineras med social kompetens. Individuell kunskap och samarbete blir tillsammans den professionalism vi erbjuder. Det är utmaningarna som gör arbetet så intressant.

Professionalismen ska inte bara finnas på företaget, den måste också utvecklas. Det är hård konkurrens på arbetsmarknaden och det handlar inte bara om att locka till sig duktiga medarbetare, det är även en utmaning att behålla dem. Mikael pekar på att trivsel och professionell stimulans på kontoret är viktigt, därför deltar Confidence i utvecklingsprogram som Great Place to Work och Benify. Men det är ofta minst lika viktigt att erbjuda en stimulerande miljö för professionell vidareutveckling.

– Vi vill att medarbetare vidareutbildar sig och skaffar sig de certifieringar som finns inom varje område. Den mesta kompetensutvecklingen sker i jobbet, men vi märker också att extern vidareutbildning och certifieringar skapar både nytta för företaget och motivation i arbetet.

Det har alltid varit en utmaning att få en jämnare könsfördelning på tekniska företag, men det börjar sakta men säkert att ändra sig.

– Vi ser ju att det blir fler tjejer på tekniska utbildningar, både på gymnasienivå och på eftergymnasial nivå. Men det går långsamt och vi vill verkligen att fler tjejer söker sig till vår bransch. En ökad mångfald innebär ofta en stimulerande arbetsmiljö som i sin tur ger Confidence ökad konkurrenskraft, säger Mikael.

Till arbetets variation bidrar inte bara de individuella kraven utan också att uppdragen kan handla om olika typer av skydd och dessutom från en rad olika tillverkare. Kundernas efterfrågan kan vara både tekniskt skydd och brandskydd. Oavsett vad är utrustningen ofta den mest avancerade på marknaden, säger Mikael.

Brandskyddet i denna typ av miljöer bygger på sofistikerade sensorer som använder ett rörnätverk för att i realtid analysera luften. Ofta vet sensorerna att en brand är på gång innan branden själv vet det.

Släckmedlet är gaser eller ånga av joniserat vatten. Ångan är ytterst finfördelad och fördelen är att saneringen inte är svårare än att utrustningen torkar själv eller enkelt torkas av. Släckutrustningen finns med i systemet men är egentligen inte vår produkt. Den tjänst vi säljer är att slippa släcka, det vill säga förmågan att upptäcka potentiella hot innan de har hunnit bli problem.

Vad är en större order egentligen värd? Mikael och Fredrik svarar inte på frågan eftersom kunderna uppskattar sekretess, men en tumregel är att den löpande övervakningen, servicen och uppgraderingen av installerade säkerhetssystem på några år ger minst lika stora intäkter som själva installationen.

Med ett stort antal nya datacenter på gång i hela Sverige, inte minst i Mellansverige, så kommer de företag som kan leverera säkerhet och andra stödtjänster att kunna se fram emot goda affärsmöjligheter. Avgörande blir den kvalitet som kan levereras i varje projekt.

Du kan läsa mer om Confidence framgångar inom kritisk infrastuktur och datacenter i bloggen.

Datacenter väljer Confidence för teknisk säkerhet

Confidence teknisk säkerhet för datacenter

Datacenter väljer säkerhet från Confidence En av Europas ledande aktörer inom datacenter väljer Confidence för leverans och driftsättning av integrerat säkerhetssystem för ett nytt större datacenter i Stockholm. Säkerhetsleveransen omfattar initialt inbrottslarm, passagesystem, porttelefoni och kameraövervakning som integreras med varandra. I åtagandet ingår även tjänster för utbildning, service, underhåll och stödtjänster. Arbetet inleds under november […]

Confidence har tecknat avtal om leverans, driftsättning och underhåll av integrerat brandlarmsystem för en globalt ledande aktör inom datacenter.

Ledande datacenter väljer Confidence för större säkerhetsentreprenad

Confidence har tecknat avtal om leverans, driftsättning och underhåll av integrerat brandlarmsystem för en globalt ledande aktör inom datacenter. Totalentreprenaden omfattar ett avancerat brandlarmsystem inklusive grafisk managementplattform för administration, drift och larmhantering i datacentret lokaliserat i Stockholm. Avtalet är en fortsättning på tidigare samarbete och genomförda leveranser av brand- och säkerhetssystem. Arbetet påbörjas snarast med […]

För ytterligare information:

 

Mikael Pettersson Confidence om datacenter

Mikael Pettersson,
Sälj- och produktionschef
Tel 08 620 82 00
E-post: mikael.pettersson@confidence.se

Läs mer

confidence tecknar ramavtal med Swedavia om teknisk säkerhet

Confidence tecknar ramavtal om säkerhet för Swedavia

Ramavtal om teknisk säkerhet för Swedavias flygplatser Swedavia har tecknat ramavtal med Confidence avseende teknisk säkerhet för flera av sveriges största flygplatser. Bland dessa räknas Arlanda, Landvetter, Bromma samt Umeå, Östersund, Visby och Ronneby Airport. Avtalet som tecknats med totalt tre anbudsgivare löper under fyra år och beställningsvolymen under den sammanlagda avtalstiden uppskattas av Swedavia […]

Confidence säkerhet NK, Hufvudstaden

Confidence tecknar ramavtal om säkerhet för NK

Confidence tecknar ramavtal om teknisk säkerhet för NK-husen Confidence framgångar inom avancerad teknisk säkerhet fortsätter. Ramavtal har tecknats med Hufvudstaden AB avseende teknisk säkerhet för sveriges förnämsta varuhus, NK, med varuhus i Stockholm och Göteborg. Avtalet omfattar tekniska arbeten, leverans och driftsättning av bland annat systemet Lenel Onguard, som är byggnadens säkerhetshjärta och överordnade säkerhetssystem. […]

datacenter väljer säkerhet från confidence

Datacenter väljer teknisk säkerhet från Confidence

Datacenter väljer teknisk säkerhet från Confidence Confidence tecknar avtal med en av nordens ledande datahallsbyggare, Coromatic AB, om teknisk säkerhet för större tillbyggnad av ett befintligt datacenter i Stockholm. Uppdraget att säkra denna kritiska infrastruktur omfattar inbrottslarm, passersystem, lås och kameraövervakning. Nyinstallationen integreras till det av Confidence tidigare levererade överordnade systemet från tillverkaren Lenel. Arbetet […]

VD´s kommentar till tredje kvartalet 2018

Sammanfattningsvis ger det tredje kvartalet positiva signaler. Försäljning och orderingång visar en kraftig ökning under perioden tillsammans med en efter engångsposter förbättrad underliggande operativ marginal. Våra införda processer för projektstyrning och kontroll har fått genomslag vilket resulterat i att vi efter analys rensat för engångsposter i tre säkerhetsprojekt motsvarande -2,0 MSEK. Vi börjar även planenligt […]

Confidence har tecknat avtal om leverans, driftsättning och underhåll av integrerat brandlarmsystem för en globalt ledande aktör inom datacenter.

Ledande datacenter väljer Confidence för större säkerhetsentreprenad

Confidence har tecknat avtal om leverans, driftsättning och underhåll av integrerat brandlarmsystem för en globalt ledande aktör inom datacenter. Totalentreprenaden omfattar ett avancerat brandlarmsystem inklusive grafisk managementplattform för administration, drift och larmhantering i datacentret lokaliserat i Stockholm. Avtalet är en fortsättning på tidigare samarbete och genomförda leveranser av brand- och säkerhetssystem. Arbetet påbörjas snarast med […]