LEVEL är certifierad anläggarfirma Utrymningslarm med Talat Meddelande

SBF 502:1 Regler för utrymningslarm med talat meddelande

SBF 502:1 gäller från 2017-07-01. Brandskyddsföreningens rekommendation Utrymningslarm 2015 dras in 2018-07-01 till förmån för Utrymningslarm med Talat Meddelande

En anläggning för utrymningslarm med talat meddelande installeras för att underlätta utrymningen av en byggnad i händelse av brand och för att korta ner tiden för utrymning.

En anläggning för utrymningslarm med talat meddelade, som är korrekt utförd och samverkar med övrigt brandskydd, bidrar så väl till att rädda liv som till att reducera brandskadekostnaderna.

Denna första utgåva bygger på SBF 110 Regler för brandlarm och rekommendationen Utrymningslarm 2015. Det har även tagit hänsyn till standarder och tekniska specifikationer som publicerats av European Committee for Standardization (CEN).

Källa: www.brandskyddsforeningen.se

utrymningslarm med talat meddelande

Niklas Karlsson, med Certifikat. Anläggarfirma Utrymningslarm med Talat Meddelande

Snabbare utrymning med Talat Meddelande

Varför en SBF502 anläggning och Utrymningslarm med Talat Meddelande

Fördelar med UTM

Utrymningslarm med Talat Meddelande (UTM) möjliggör en snabbare, säkrare och effektivare utrymning.

Ett UTM system enligt SBF502, kan medge flera olika meddelanden för olika typer av händelser exempelvis för : brand, bombhot, service, inrymmning osv.

Talande Utrymningslarmmeddelande ger en stor möjlighet till att sända flerspråkig information som ger en mer effektiv möjlighet till vägledning.

Talat utrymningslarm förses med utrymningsmikrofon, därför kan man ge kompletterande meddelanden under en utrymning.

Utrymningslarm med Talande Meddelande skapar en trygghet för alla oavsett:

 • Lokalkännedom
 • Nationalitet
 • Handikapp (i form av syn & rörelse)

Under lång tid har utrymning av personer skett via allt ifrån handsignaler och personlig kommunikation till larmdon.

Den senare har ansetts var mest effektivt, bland annat då distributionen av signalen kan ske över ett större område och på så sätt nå fler. Larmdon kan vara traditionella metallklockor till lite mer moderna och effektiva piezo larmdon. Larmdon kan även innefatta optiska larmdon i form av ett optiskt blinkande sken.

Traditionella larmdon ignoreras

Faktum är att ett traditionellt akustiskt larmdon inte är lika effektivt i jämförelse med en personlig kommunikation där människor tenderar att ta till sig budskapet effektivare. Detta gäller speciellt i miljöer där personer inte är väl informerade i vad den akustiska signalen betyder och hur allvarlig situationen är.

Varför agerade ingen – trots påtaglig fara

Det är omöjligt att avgöra hur en enskild individ agerar när livet hotas, däremot kan vi övergripande förstå och förutse människans agerande sett som grupp. Psykologiska studier visar att människor övervägande agerar som gruppen. En individ känner i allmänhet starkt obehag i att bryta normen och avvika från andra i en situation. Först när någon agerar, kan andra följa efter.

Till lika, om en person tar kommando efter en tydlig verbal instruktion, följer vanligtvis ett flertal andra personer efter och följer även de instruktionerna.

En oklar akustisk signal, av ej talande karaktär, uppfattas ofta som en del av det dagliga bruset och därför är det inte ovanligt att den uppfattas endast som störande och inte som en varningssignal.

Många förhåller sig ofta för avvaktande och lugna och inser inte allvaret. Man vill först vara säker på att det verkligen är en händelse som är värt att agera på. Bekräftelse kan vara att se eller indirekt få tydlig information att det brinner. Graden av agerande speglar ofta graden av den bekräftande informationen.

En tydlig signal eller ett meddelande som snabbt når tillräckligt många för att få gruppen att agera med visshet om bekräftad fara är således en av nycklarna till att spara tid och i värsta fall – liv.

Instruktioner och rekommendationer

En talad instruktion är den bästa vägen för att få människor att effektivt ta del av information. Tekniskt används ett distribuerat, sk. 100v-ljudsystem, för att hantera de ofta långa avstånden.


Certifiering är ett krav

SBF502 gäller sedan 2017-07-01 – Nu krävs certifiering

Svensk brandskyddsförening lanserade regelverket 2017-07-01 för Utrymningslarm med Talat Meddelande även kallad SBF 502. I detta regelverk tillkommer en certifieringsprocess för anläggarfirman för att säkerställa att anläggningarna uppförs på ett korrekt sätt och även förblir så över tid.

Utförande och teknik

Ljud och dess distribution

I ett distribuerat 100v-ljudsystem ingår ett antal högtalare som sänder ut informationen ut i lokalen.
För att säkerställa att informationen når krävs bland annat att projektören;

 • har alla uppgifter om lokalens utformning vad gäller längt bredd och takhöjder samt eventuella kända monteringshöjder
 • information om verksamheten som planeras att utövas
 • vilket bakgrundsbuller och var energin finns i oktavbanden under normal verksamhet
 • vilka ytskikt som finns i lokalerna
 • lokaler och områden som skall ha signalering samt övriga områden i utförandespecifikationen

OBS – Specificera om anläggningen ska blandas med traditionella akustiska larmdon som kan störa ljudbilden för det Talande utrymningsmeddelandet.

Ljudstyrkan mäts ofta i dBA samt taluppfattbarheten mäts vanligtvis med STIPA, benämns ofta som STI-mätning. (Mätmetoden ”Full STI” används mycket sällan för UTM anläggningar).

När är UTM ett KRAV respektive REKOMMENDATION

En enkel och GROV grundregel är:

Rekommendation för lokal med publik verksamhet t.ex.

 • Kommersiell / handel
 • Sim- och sportanläggning
 • Konferensverksamhet
 • Skola

Krav för lokaler och verksamheter är bland andra

 • verksamheter som utövar likt verksamhetsklass 2B med över 300 personer.

Kontakta oss om Utrymingslarm med Talat Meddelande

  Du kommer nu skicka personuppgifter (ex. namn, email) till oss och vi kommer behandla dessa enligt vår integritetspolicy. Läs mer här