Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2020

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Confidence riktade nyemission fulltecknad

Styrelsen för Confidence International AB (”Confidence” eller ”Bolaget”) har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 18 december 2020, beslutat om och genomfört en nyemission av 3 100 000 aktier (den ”Riktade nyemissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade nyemissionen uppgår till…

Confidence avser genomföra en riktad nyemission om ca 10 MSEK

Styrelsen för Confidence International AB (”Confidence” eller ”Bolaget”) har vid sitt möte idag beslutat utreda förutsättningarna för att utnyttja det bemyndigande som erhölls vid den extra bolagsstämman 18 december 2020 att emittera högst 3 122 281 nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionslikviden, som förväntas ligga i intervallet 10-11 mkr, är tänkt att användas till att…

Confidence uppdaterar långsiktiga målsättningar för tillväxt och lönsamhet

Styrelsen för Confidence International AB (”Confidence”) har vid sitt möte idag beslutat fastställa nya långsiktiga tillväxt- och lönsamhetsmål. Bolaget ska på 5 års sikt nå en omsättning på minst 1 miljard SEK. Tillväxten ska ske under lönsamhet genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Det långsiktiga lönsamhetsmålet fastställdes till 10 procents rörelsemarginal (EBIT).

Kallelse till extra bolagsstämma i Confidence International AB

Aktieägarna i Confidence International AB, org. nr. 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma. Tidpunkt:               Fredag den 7 maj 2021, klockan 10.00 Plats:                      Confidence International AB, Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg.

Confidence lägger grunden för en ledande säkerhetskoncern - förvärvar Nordic LEVEL Group

Confidence International AB (”Confidence”) förvärvar den svenska säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Services Group AB (”LEVEL”). Den nya koncernen blir med detta en ledande aktör med ett unikt erbjudande för företag, organisationer och enskilda med behov av säkerhetsrådgivning, tekniska högsäkerhetslösningar och bevakningstjänster. Förvärvet av LEVEL tillför erbjudanden inom kvalificerad säkerhetsrådgivning, analys, auktoriserade utbildningar, bevakningstjänster, personskydd, säkerhetsteknik och…

Bokslutskommuniké 2020

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2020

Stockholms Stad och Confidence tecknar ramavtal avseende idrottsförvaltningens brand- och utrymningslarmanläggningar

Stockholms Stad tecknar ramavtal med Confidence
Stockholms Stad och Confidence har tecknat ramavtal avseende service och underhåll av idrottsförvaltningens brand- och utrymningslarmanläggningar. Utöver serviceåtaganden ingår även åtgärder vid fel samt om- och nybyggnationer. Avtalstiden är initialt två år med möjlighet till förlängning. Ramavtalet, som saknar egentligt ordervärde, gäller från april månad 2021. Beräknad årlig avtalssumma är 959 TSEK.

Emissionen registrerad och handeln med BTU upphör

Confidence International AB (publ) har genomfört en företrädesemission av units som avslutades den 21 januari 2021. Företrädesemissionen har idag registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad unit (”BTU”) är torsdagen den 18 februari 2021. Avstämningsdag är måndagen den 22 februari 2021, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner per tisdagen den…

Confidence företrädesemission kraftigt övertecknad

Confidence International AB (publ):s (”Confidence” eller ”Bolaget”) nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) avslutades den 21 januari 2021. Styrelsens sammanställning visar ett stort intresse för Företrädesemissionen som tecknades till 284,1 procent, varav 98,1 procent med stöd av uniträtter. Därmed tillförs Confidence ca 19,1 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats units utan stöd av…

Kriminalvårdens tilldelningsbeslut för Confidence till värde 56 MSEK fastställt

Kriminalvårdens tilldelningsbeslut från den 8 januari 2021 har passerat den stipulerade avtalsspärren om 10 dagar. Avtal är därmed planerat att undertecknas inom en vecka avseende lösning för teknisk säkerhet och brandskydd till ett värde motsvarande 56 MSEK. Confidence har erhållit tilldelningsbeslutet under gällande ramavtal och leverans beräknas att påbörjas under våren 2021.

Confidence senarelägger publicering av delårsrapport för fjärde kvartalet 2020

Confidence har tidigare kommunicerat att delårsrapporten för fjärde kvartalet 2020 (1 oktober – 31 december) kommer att publiceras den 17 februari 2021. Nytt datum för publicering av delårsrapporten är den 24 februari 2021.

Vattenfall tilldelar Confidence ramavtal inom brand- och säkerhetsteknik

Vattenfall AB bekräftar förtroendet i befintlig kundrelation och tilldelar Confidence ett ramavtal avseende teknisk säkerhet och brandskydd. Ramavtalet, som saknar egentligt ordervärde, omfattar tjänstesegmentet installation av brand- och säkerhetstekniska system på Vattenfalls anläggningar i utvalda regioner. Antalet tilldelade avtalspartner i Vattenfalls upphandling är totalt fyra stycken, fördelade över fyra regioner och tre tjänstesegment. Även övriga…

Rättelse: Kriminalvården meddelar tilldelningsbeslut avseende säkerhetsteknik till värde 56 MSEK

Rättelsen avser skrivelse i pressmeddelande den 8 januari kl. 18:15 CET.  I pressmeddelandet anges att avtal tecknats med Kriminalvården. Korrekt lydelse är att Confidence av Kriminalvården under ett befintligt ramavtal har erhållit tilldelning i en upphandling och att s.k. avtalsspärr råder under 10 dagar räknat från tilldelningsbeslutet den 8 januari 2021. Ett avtal avseende den…

Confidence offentliggör tilläggsprospekt

Styrelsen i Confidence International AB (”Confidence” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes den 23 december 2020 (”Prospektet”).

Kriminalvården och Confidence tecknar avtal inom säkerhetsteknik för Anstalten Hall till värde 56 MSEK

Kriminalvården tecknar avtal med Confidence avseende teknisk säkerhet och brandskydd för nybyggd bostadspaviljong för 120 intagna inom Anstalten Hall.  Den nya paviljongen på den slutna kriminalvårdsanstalten förses med ett komplett säkerhetssystem inklusive brandlarm. Avtalet har tecknats under gällande ramavtal och har skett i konkurrens med övriga sju ramavtalsparter. Leverans påbörjas under våren 2021 och beräknas vara…

Confidence offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Confidence International AB (”Confidence” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 9 november 2020 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. 

Confidence International AB, rapporterar från extra bolagsstämma

Confidence International AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från extra bolagsstämma 2020-12-18

Confidence nyemission 100 procent garanterad

Nyemissionen med företrädesrätt för bolagets aktieägare har som tidigare meddelats tecknats genom teckningsförbindelser av bolagets större ägare till ca 65 procent. Bolaget kan nu meddela att emissionen idag garanterats till 100 procent av ett konsortium bestående av befintliga aktieägare och externa investerare.

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2020, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden januari-september 2020