Omräkning av villkor för teckningsoptioner i Confidence

Villkoren för utestående teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 i Confidence International AB (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), (”Bolaget”) har omräknats i enlighet med de tidigare publicerade optionsvillkoren. 

Confidence företrädesemission övertecknad

Confidence International ABs (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), (”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) avslutades den 15 december 2021. Styrelsens sammanställning visar ett stort intresse för Företrädesemissionen som tecknades till 114,3 procent, varav 95,3 procent med stöd av teckningsrätter. Därmed tillförs Bolaget ca 25,2 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats…

Confidence CFO avgår

Confidence International AB (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), (”Bolaget”) meddelar att Bolagets CFO Mikael Behm idag har sagt upp sig från sitt uppdrag som CFO för koncernen. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden 6 månader för att säkerställa kontinuiteten i koncernens finansfunktion och ansvara för en effektiv överlämning till…

Den andra teckningsperioden för teckningsoptioner i Confidence inleds den 1 december

Confidence International AB (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), (”Bolaget”) meddelar att den andra teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 inleds på onsdag den 1 december och pågår fram till den 31 december 2021.

Företrädesemissionen i Confidence 100 procent garanterad

Confidence International AB (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), (”Bolaget”) meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för Bolagets aktieägare har tecknats av befintliga aktieägare genom teckningsförbindelser till ca 53 procent och att resterande ca 47 procent garanteras av ett konsortium av befintliga aktieägare och externa investerare. Emissionen är därmed till 100 garanterad, varav Bolagets styrelse…

Confidence offentliggör Investment Memorandum med anledning av förestående företrädesemission

Confidence International AB (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), (”Confidence” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 13 oktober 2021 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett Investment Memorandum (”IM” eller ”IMet”) som idag publiceras på Bolagets hemsida.

Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från bolagsstämma 2021-11-19

Väsentliga beslut som fattades på bolagsstämman:

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2021, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth market, lämnar följande rapport för perioden juli - september 2021

Confidence uppvisar i Q3 preliminärt stark tillväxt men försämrat resultat och tidigarelägger publicering av kvartalsrapporten

Confidence har idag beslutat att tidigarelägga publiceringen av bolagets rapport för det tredje kvartalet till måndagen den 8 november 2021. Tidigare planerat publiceringsdatum var den 19 november 2021. Preliminärt uppgick nettoomsättningen för det tredje kvartalet till 67 MSEK, jämfört med 26 MSEK motsvarande period föregående år och det justerade rörelseresultatet (EBITDA) till -3,8 MSEK, jämfört…

Samir Taha anmäler eget utträde ur Confidence styrelse

Confidences styrelseledamot Samir Taha omfattas, på sätt som tidigare offentliggjorts av Confidence, av en granskning av en skattemässig hantering som inte är relaterad till Confidence. I avvaktan på att nämnda fråga avgörs eller avskrivs, vilket inte bedöms kunna ske i närtid och mot bakgrund av att frågan kan ha bäring på Confidences myndighetstillstånd, har Samir Taha…

Kallelse till extra bolagsstämma i Confidence International AB

Aktieägarna i Confidence International AB (publ.), org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma.

Rättelse: Confidence kallar till extra stämma med förslag om namnändring och nyemission

Rättelsen avser skrivelse i pressmeddelande den 13 oktober kl. 17:30 CEST. I pressmeddelandet anges styrelsens förslag om antal aktier som ger rätt att teckna nya aktier i den föreslagna nyemissionen. Korrekt lydelse är att Styrelsen avser att föreslå stämman att nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier till en teckningskurs…

Confidence kallar till extra stämma med förslag om namnändring och nyemission

Confidence styrelse har beslutat kalla till en extra bolagsstämma och där föreslå aktieägarna en ändring i bolagsordningen där företagsnamnet ändras från Confidence International AB (publ) till Nordic LEVEL Group AB (publ) samt föreslå aktieägarna att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare i syfte att stärka bolagets balansräkning och likviditet med ca 25 MSEK…

Confidence förvärvar AC Säkerhet Nord AB och skapar en första etablering i Övre Norrland

Confidence International AB (”Confidence” eller ”Koncernen”) förvärvar det Skellefteåbaserade säkerhetsföretaget AC Säkerhet Nord AB (”AC” eller ”Bolaget”).

Nordic LEVEL Security AB (LEVEL), helägt dotterbolag till Confidence International AB, tilldelas avtal i projekt slussen rörande säkerhetstjänster

LEVEL har idag informerats om att Mälardalen Construction Service (MCS) ett bolag inom Bäckströmskoncernen tilldelat bolaget avtal om leverans av säkerhetstjänster för verksamhetens projekt i slussen. LEVEL har sedan en tid levererat extrabevakning i projektet och tar nu omgående över ansvaret för de bevakningstjänster tilldelningen avser på kontinuerlig basis.

Confidence avtalar brandskydd för datacenter till värde 9,3 MSEK

Confidence tecknar nytt avtal med en av Europas ledande aktörer inom datacenter, Winthrop Engineering and Contracting AB(1), avseende tekniskt brandskydd för datacenter. Avtalet avser fas 2 i byggnationen av det datacenter i Gävleborgs län där bolaget färdigställde fas 1 under 2020. Nytt avtalat värde uppgår till 9,3 MSEK och arbetet beräknas vara slutfört våren 2022.

Kvartalsrapport andra kvartalet 2021, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på Nasdaq First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden april - juni 2021

Storägare i Confidence löser in teckningsoptioner och koncernen tillförs ytterligare ca 3 MSEK i tillväxtkapital

Under den första teckningsperioden i juni 2021 för Confidence utestående teckningsoptioner, TO3 och TO4, inlöstes 746 072 TO3 och 1 649 652 TO4, vilket sammantaget gav bolaget ett kapitaltillskott på 2,9 MSEK, varav bolagets störste ägare bidrar med drygt 2 MSEK.

Confidence lägger om kortfristiga lån

Confidence återbetalade det kortfristiga lån från Erik Penser Bank på 7 mkr som löpte ut den 30 juni, och valde därmed att inte utnyttja den möjlighet till förlängning som tidigare erbjudits. För att bidra till behovet att kortfristigt finansiera bolagets uppbyggnad av rörelsekapital, drivet av bolagets pågående expansion, har istället ett nytt kortfristigt lån på…

Confidence certifierad Anläggarfirma Låsanläggningar SSF 1040, utg. 3

Confidence erhåller certifikat som anläggarfirma låsanläggningar vilket ger bolagets division Technology, en ökad flexibilitet och effektiviteten i arbetet med mekaniska och elektroniska lås. Certifikatet ger behörighet som anläggningsfirma för låsanläggningar enligt stöldskyddsföreningens norm SSF 1040. Bolaget möter nu ett allt oftare förekommande krav i beställarnas upphandlingar vilket öppnar för nya kunder och affärsprojekt.