Nordic LEVEL Group senarelägger publicering av årsredovisningen för 2021

Nordic LEVEL Group har tidigare kommunicerat att årsredovisningen för 2021 kommer att publiceras den 22 april 2021. Nytt datum för publicering av årsredovisningen är den 6 maj 2022.

Nordic LEVEL Group slutför förvärvet av Corepart – en ledande innovatör i säkerhetsbranschen

Nordic LEVEL Group AB (”LEVEL”) har idag tecknat avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i säkerhetsbolaget Corepart AB (”Corepart”). I enlighet med den avsiktsförklaring som pressmeddelades den 3 februari 2022 slutförs nu förvärvet av Corepart som är en ledande innovatör i säkerhetsbranschen och driver aktivt digitaliseringen av säkerhetsbranschen. LEVEL ser stora möjligheter med…

Rättelse: Nordic LEVEL Group avtalar om säkerhetstjänster för Svenska Röda Korset

Rättelsen avser skrivelse i pressmeddelande den 5 april kl. 14:05 CEST där avtalsparten angavs med felaktigt namn. Korrekt namn är Svenska Röda Korset. Nordic Level Group AB, helhetsleverantör av tillförlitliga trygghets- och säkerhetslösningar och tjänster, är den part som Svenska Röda Korset väljer som säkerhetsleverantör. Det konkurrensutsatta avtalet innebär omfattande stöd i form av säkerhetsrådgivning,…

Nordic LEVEL Group avtalar om säkerhetstjänster för Röda Korset

Nordic Level Group AB, helhetsleverantör av tillförlitliga trygghets- och säkerhetslösningar och tjänster, är den part som Svenska Röda Korset väljer som säkerhetsleverantör. Det konkurrensutsatta avtalet innebär omfattande stöd i form av säkerhetsrådgivning, incidenthantering och utbildning.

Nordic LEVEL Group fortsätter tillväxtresan och fullbordar förvärvet av SES med etablering i Stockholm och Västerås

Nordic LEVEL Group AB (”LEVEL” eller ”Koncernen”) fullbordar förvärvet av säkerhetsbolaget Svensk Evenemangssäkerhet AB (SES) inklusive dotterbolaget Svensk Evenemangssäkerhet Stewards AB. SES är en ledande leverantör av säkerhets- och evenemangstjänster i Västerås och Stockholm och kompletterar LEVEL´s förmågor och stärker verksamheten geografiskt. Förvärvet, med tillträdesdatum 4 april 2022, ger LEVEL utökade möjligheter att nå både…

Nordic LEVEL Group tilldelas viktigt avtal inom området bevakningstjänster

Säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Group AB tilldelas avtal gällande personella bevakningstjänster med viktig internationell kund i tech-sektorn. Uppdraget avser bevakningstjänster för kundens samtliga verksamheter i Sverige. Ordervärdet garanterar en årsomsättning om minimum 9 MSEK med potential till ytterligare omsättning för tillkommande uppdrag. Uppdraget genomförs löpande och planeras att inledas under maj månad i år.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden oktober - december 2021

Nordic LEVEL Group refinansierar kortfristiga lån med ett nytt långfristigt lån

Nordic LEVEL Group refinansierar de kortfristiga lån hos Erik Penser Bank och Danske Bank som upptagits under 2020-2021 och som i nuläget uppgår till ca 18,1 MSEK med ett nytt långfristigt lån om 20 MSEK som upptagits hos Marginalen Bank.

Nordic LEVEL Group AB kommer att redovisa en resultatförsämring i Q4 i jämförelse med Q3

Nordic LEVEL Group kommer att, i sin bokslutskommuniké för 2021 som är planerad att publiceras den 9 mars 2022, redovisa en resultatförsämring för det fjärde kvartalet i jämförelse med det tredje kvartalet. Bolagets preliminära bokslut visar en justerad EBITDA på -6,0 MSEK i jämförelse med -3,8 MSEK för det tredje kvartalet.

Nordic LEVEL Group tecknar avtal om att förvärva Corepart AB

Nordic LEVEL Group AB (”LEVEL” eller ”Koncernen”), en helhetsleverantör av tillförlitliga trygghets- och säkerhetslösningar och tjänster, har ingått avsiktsförklaring om förvärv av Corepart AB (”Corepart” eller ”Bolaget”). Corepart är ett snabbväxande och lönsamt bolag och en innovatör inom säkerhetsbranschen som baserar sin verksamhet på en tjänstebaserad affärsmodell, Security as a Service (SaaS). Genomförandet av affären…

Nordic LEVEL Group förlänger ramavtal med Kriminalvården samt bekräftar tilldelade avtal om 44 MSEK

Säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Group AB tecknar två års förlängning av befintligt ramavtal med Kriminalvården. Till detta bekräftas tidigare meddelade tilldelningsbeslut med ett samlat utvärderingsvärde om ca. 44 MSEK. De bekräftade tilldelningarna avser säkerhets- och brandtekniska system för två av Kriminalvårdens anläggningar. Projekten påbörjas under första halvåret 2022 för ett beräknat färdigställande under 2023.

Nordic LEVEL Group blir strategisk säkerhetspartner till säkerhetsinriktad svensk myndighet

Säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Group AB tilldelas ramavtal av större svensk myndighet. Ramavtalet, utan egentligt ordervärde, har tecknats och avser uppdrag som strategisk säkerhetspartner. Uppdraget påbörjas omgående och löper över tre år med årsvis förlängning. Uppskattad initial årlig omsättning beräknas till 0,5 MSEK med en förväntad ökning under uppdragstiden.

Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Nordic LEVEL Group AB (publ) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 15 december 2021. Företrädesemissionen har nu registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är onsdagen den 19 januari 2022. Avstämningsdag är fredagen den 21 januari 2022, varefter BTA omvandlas till ordinarie aktier per tisdagen den…

Inlösen av teckningsoptioner i LEVEL under december gav koncernen ett kapitaltillskott på ca 6,8 MSEK

Under den andra teckningsperioden i december 2021 för utestående teckningsoptioner i LEVEL av serie TO3 och TO4, inlöstes 4 381 585 TO3 och 1 132 575 TO4, vilket sammantaget gav bolaget ett kapitaltillskott på 6,8 MSEK, varav bolagets större ägare och ledande befattningshavare bidrog med ca 5,2 MSEK.

Ann-Sofie Björklund tillträder som CFO för LEVEL

Nordic LEVEL Group AB (publ) (”LEVEL”) har idag utsett Ann-Sofie Björklund till CFO. Ann-Sofie är idag CFO på Humana, affärsområde Individ och Familj och har därutöver erfarenhet från bl.a. Seccredo (nuvarande Securitasägda Pinkerton Nordics) och Sanoma Utbildning, del av Sanoma Oyj. Ann-Sofie kommer att tillträda senast den 4 april 2022 och kommer då att efterträda…

Nordic LEVEL Group vinner affär med Framtidenkoncernen

Säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Group AB har tecknat avtal med Framtidenkoncernen gällande bakgrundskontroller.

Nordic LEVEL Group förvärvar Svensk Evenemangssäkerhet

Nordic LEVEL Group AB, (”Koncernen”) har idag tecknat en avsiktsförklaring (”Letter of Intent” eller ”LoI”) om förvärv av det svenska säkerhetsbolaget Svensk Evenemangssäkerhet AB och dess systerbolag Svensk Evenemangssäkerhet Stewards AB (tillsammans ”SES-gruppen” eller ”SES”). Målsättningen är att efter avslutad due diligence teckna ett aktieöverlåtelseavtal avseende 100 % av aktierna i SES-gruppen under februari med…

Kriminalvården meddelar Confidence tilldelningsbeslut om säkerhetsteknik till ett värde om ca. 44 MSEK

Kriminalvården meddelar Confidence (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), tilldelningsbeslut avseende konstruktion och leverans av teknisk säkerhet och brandskydd för två av kriminalvårdens anstalter. Tilldelningsbeslutet, med ett samlat utvärderingsvärde om ca. 44 MSEK, har erhållits under gällande ramavtal och har skett i konkurrens med övriga ramavtalsparter. Leverans kan påbörjas i etapper under första kvartalet…

Omräkning av villkor för teckningsoptioner i Confidence

Villkoren för utestående teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 i Confidence International AB (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), (”Bolaget”) har omräknats i enlighet med de tidigare publicerade optionsvillkoren. 

Confidence företrädesemission övertecknad

Confidence International ABs (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), (”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) avslutades den 15 december 2021. Styrelsens sammanställning visar ett stort intresse för Företrädesemissionen som tecknades till 114,3 procent, varav 95,3 procent med stöd av teckningsrätter. Därmed tillförs Bolaget ca 25,2 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats…