Nordic LEVEL Group ingår avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank

Nordic LEVEL Group AB (publ) har ingått avtal med Erik Penser Bank (EPB) avseende tjänsten Likviditetsgaranti. Avtalet med Erik Penser Bank som Likviditetsgarant börjar gälla omgående. Åtagandet om likviditetsgaranti tillhandahålls i enlighet med Nasdaq Stockholm AB:s regler för likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym i syfte att skapa en mer rättvisande bild…

Nordic LEVEL Group AB (publ,) - Årsredovisning 2022

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Kallelse till årsstämma i Nordic LEVEL Group AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma.  Tidpunkt:     Torsdag, 25 maj 2023, klockan 14.00 Plats:     Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 C, 172 67 Sundbyberg

Styrelsen för LEVEL beslutar om företrädesemission av units om cirka 83,0 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I NORDIC LEVEL GROUP AB.…

Stor framgång för Corepart, en del av Nordic LEVEL Group, genom säkerhetstjänster för obemannade butiker

Corepart AB - Securified Access för obemannade butiker
Corepart AB levererar, genom sitt affärsben Securified Access, säkerhetslösningar för obemannade butiker - framtidens butikslösning!

Nordic LEVEL Group växer lönsamt inom området bevakningstjänster

Nordic LEVEL Group har på kort tid säkrat ett antal nya, lönsamma och prestigefulla avtal gällande personella bevakningstjänster. Avtalen som tecknats under januari och februari månad sträcker sig upp till 3 år med ett sammanlagt avtalsvärde om 44 MSEK. Samtliga avtal har även stor potential till ytterligare omsättning för tillkommande uppdrag. Uppdragen har samtliga påbörjats.

Bokslutskommuniké 2022

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden oktober - december 2022

Nordic LEVEL Group AB och IP Security Scandinavia AB:s ägare har beslutat att avbryta pågående förvärvsprocess

Den 14 oktober 2022 meddelade parterna marknaden att Nordic LEVEL Group AB (NLG) och IP Security Scandinavia AB (IP Security eller Bolaget) hade undertecknat en avsiktsförklaring där NLG skulle förvärva 100 procent av aktierna i IP Security.

Nordic LEVEL Group meddelar utfall i optionsinlösen

Lördagen den 31 december 2022 var den sista dagen i den sista nyttjandeperioden för Nordic LEVEL Group AB (”Nordic LEVEL Group” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”) och teckningsoptioner av serie TO 4 (”TO 4”). 

Jörgen Lundgren tar över som koncernchef i Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group genomför planerade förändringar i koncernledningen. Styrelseordförande Jörgen Lundgren tillträder rollen som ny koncernchef och nuvarande koncernchef Thomas Lundin, övergår till rollen som arbetande styrelseledamot med främsta uppgift att arbeta med bolagets strategiska utveckling och tillväxt. I samband med bytet av koncernchef tar nuvarande vice styrelseordförande Samir Taha, över som styrelseordförande. Förändringen genomförs den…

Den fjärde och sista teckningsperioden för teckningsoptioner i Nordic LEVEL Group inleds den 1 december

Nordic LEVEL Group AB (”Bolaget”) meddelar att den fjärde och sista teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 inleds på torsdag den 1 december och pågår fram till den 31 december 2022.

Nordic LEVEL Group följer viktig kund till Berlin

Säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Group AB tilldelas ett utökat avtal gällande personella bevakningstjänster med en befintlig och viktig internationell kund inom tech-sektorn. Uppdraget avser bevakningstjänster för kundens verksamheter i Berlin. Ordervärdet garanterar en årsomsättning om minimum 2,4 MSEK med potential för ytterligare omsättning för tillkommande uppdrag. Uppdraget startar omgående och genomförs löpande.

Nordic LEVEL Groups förvärv av Corepart överträffar förväntningarna

Nordic LEVEL Group meddelade i maj 2022, förvärvet av säkerhetsföretaget Corepart AB. De högt ställda förväntningarna i samband med förvärvet har överträffats avseende samarbete, integration och förväntad tillväxt. Corepart har snabbt blivit en naturlig del av Nordic LEVEL Group, och visar samtidigt en mycket stark ekonomisk tillväxt.

Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från extra bolagsstämma 2022-11-18

Väsentliga beslut som fattades på bolagsstämman:

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2022, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden juli - september 2022

Nordic LEVEL Group tidigarelägger publicering av rapport för tredje kvartalet

Nordic LEVEL Group färdigställer rapporten för tredje kvartalet tidigare än kommunicerat i bolagskalendern. Styrelsen har med detta beslutat att tidigarelägga publiceringen. Kommunicerat datum var den 29 november 2022. Nytt datum för publicering av rapport för tredje kvartalet 2022 blir nu den 17 november 2022.

Stockholm Vatten och Avfall tilldelar Nordic LEVEL Technology del av nytt ramavtal

Nordic LEVEL Group har som en av fyra ramavtalsparters vunnit upphandlingen av service och installation av säkerhetsteknik på 29 anläggningar hos Stockholm Vatten och Avfall, totalt potentiellt årligt värde 3 MSEK. LEVEL kommer utföra årskontroller samt felavhjälpning och utökning av befintliga anläggningar. Dessutom kan det tillkomma nyinstallationer av säkerhetsteknik med över 1 MSEK i värde. 

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma.  Tidpunkt: Fredag, 18 november 2022, klockan 14.00 Plats: Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 C, 172 67 Sundbyberg

Nordic LEVEL Group tecknar avtal om att förvärva IP Security Scandinavia AB

Nordic LEVEL Group - IP Security Scandinavia
Nordic LEVEL Group AB (”LEVEL” eller ”Koncernen”), en helhetsleverantör av tillförlitliga trygghets- och säkerhetslösningar och tjänster, har ingått avsiktsförklaring om förvärv av IP Security Scandinavia AB (”IP Security” eller ”Bolaget”). IP Security är ett väl positionerat och lönsamt bolag och en system-, tjänst- och produktleverantör inom säkerhetsteknikbranschen. IP Security har på relativt kort tid etablerat…

Åtgärd för förbättrad lönsamhet i bevakningsverksamheten i Nordic LEVEL Security

Nordic LEVEL Group har på egen begäran ombett Trafikförvaltningen i Stockholm att ej förlänga Nordic LEVEL Security’s (koncernens bevakningsverksamhet) avtal avseende bevakningstjänster för Storstockholms Lokaltrafik, SL. Trafikförvaltningen har nu meddelat att de inte löser ut avtalets två stipulerade optionsår.