BAKGRUNDSKONTROLL

LEVELs kvalitativa bakgrundskontroller baseras på varje kunds och branschs behov. Vi genomför strukturerade utredningar med djupgående riskbedömningar som resulterar i transparenta rekommendationer.

Våra analytiker besitter förmågan att identifiera avvikelser inom rapportens alla delar, det är en färdighet som kräver kunskap och erfarenhet!

Att göra en bakgrundskontroll är en enkel åtgärd för att minska riskerna vid t ex en rekrytering. En felaktig rekrytering blir ofta kostsam, men den kan också orsaka företaget stor skada om fel person får tillgång till affärskritiska uppgifter. En bakgrundskontroll besvarar frågor som; stämmer uppgifterna i kandidatens CV? Förekommer personen i domstolarnas diarier? Har personen andra aktiva bolagsengagemang? Har kandidaten kontroll på sin ekonomi?

ANPASSADE KONTROLLER

LEVEL levererar bakgrundskontroller utifrån olika behov i olika branscher där vad som anses vara en risk kan variera, därmed får varje bakgrundskontroll en specifik riskbedömning och rekommendation. Genom att komplettera anställningsintervjuer med kontroller av kandidaters bakgrund får ni ett tydligare beslutsunderlag. Bakgrundskontrollen kan med fördel användas som diskussionsunderlag vid fortsatta samtal med kandidaterna.

Det kan också vara lämpligt att genomföra bakgrundskontroller när man inleder nya affärsrelationer eller vid anlitandet av leverantörer som ges god insyn i verksamheten.

ATT BESTÄLLA KONTROLL

Som ny kund kontaktar du LEVEL för prisuppgifter och ett personuppgiftsbiträdesavtal. När det är undertecknat får du inloggningsuppgifter till vår portal där du lägger beställningar och erhåller krypterade rapporter. Som kund är du personuppgiftsansvarig och ansvarar för att det finns laglig grund för behandling av personuppgifter.

BESTÄLL

För att lägga en beställning klickar du på knappen ”kundportalen” och loggar in med dina inloggningsuppgifter. Klicka på + Nytt supportärende och fyll i fälten i formuläret. Bifoga eventuella uppgifter som ska kontrolleras.

BAKGRUNDSKONTROLL

SCREENING

Screening ger en snabb översikt. Kontrollen är lämplig för befattningar där personen kommer ha liten insyn eller påverkan på företaget. Rapporten innefattar följande kontrollpunkter:

 • Personalia
 • Ekonomi
 • Juridisk historia

BAS

BAS är en utökning av Screening och ger en tydligare bild av kandidaten och är lämplig för personer som kommer att ha insyn i företagets verksamhet och tillgång till interna nätverk etc. Rapporten innefattar följande kontrollpunkter:

 • Personalia
 • Ekonomi
 • Juridisk historia
 • Körkortskontroll
 • Verifiering av CV-uppgifter
 • Närvaro i sociala medier och framställning på internet

UTÖKAD

UTÖKAD är en ytterligare fördjupad bakgrundskontroll som är lämplig för personer som förutom att ha insyn i verksamheten även kan påverka verksamheten. Tänk på att även personer i lägre befattningar kan ha tillgång till affärskritiska uppgifter.

 • Personalia
 • Ekonomi
 • Juridisk historia
 • Körkortskontroll
 • Fordonskontroll
 • Fastighetsinnehav
 • Bolagsengagemang
 • Verifiering av CV-uppgifter
 • Bolagsengagemang
 • Verklig huvudman
 • Närvaro i sociala medier och framställning på internet
 • Exponering i nyhetsmedia

BOLAGSKONTROLL

Bolagskontroll är en utredning av såväl bolaget som juridisk person och dess företrädare, samt samarbetspartners och leverantörer och kan vara lämpliga i bl.a. följande sammanhang:  

 • Nya affärsrelationer (penningtvättslagen) 
 • Leverantörskontroll 
 • Förvärv/strukturaffärer/ börsintroduktion 

Tillsammans med våra rådgivare kommer man överens om omfattning och om det finns några särskilda önskemål eller risker. 

Arbetet utförs av analytiker med förståelse för hur bolag nyttjas för kriminalitet eller på annat sätt kan skada affärsrelation eller varumärke. 

REGELEFTERLEVNAD/ COMPLIANCE

LEVEL erbjuder lämplighetsprövningar av personer i ledande befattning i olika branscher i enlighet med regelefterlevnad, t.ex. inom bank- och försäkringsbranschen. För kunder som lyder under penningtvättslagen, med krav på god kundkännedom, genomför vi kontroller med t.ex. Länsstyrelsen, Finansinspektionen och Bolagsverket samt mot internationella sanktionslistor.

BOLAGSFÖRVÄRV/ STRUKTURAFFÄRER

LEVEL kompletterar den finansiella och legala besiktningen av målbolaget inför en strukturaffär. Exempelvis kontrolleras civilrättsliga ärenden, revisorsanmärkningar, anmärkningar hos tillsynsmyndigheter och det genomförs en fördjupad mediakontroll. I regel kompletteras bolagskontrollen med en fördjupad bakgrundskontroll på målbolagets företrädare.

SEKRETESS OCH INTEGRITET

Att hantera personuppgifter ställer hårda krav på teknik, rutiner och säkerhet men också ett ansvarsfullt och respektfullt förhållningssätt. LEVEL lägger inga värderingar i de uppgifter som inhämtas utan sammanställer avvikelser och relaterade risker, som kund gör du den avgörande bedömningen. Vi hämtar endast uppgifter från offentliga källor enligt offentlighetsprincipen.

All kommunikation mellan oss och våra kunder hanteras via vår webbaserade portal, inga personuppgifter skickas per mejl. Rapporterna levereras krypterade och krypteringskoden delges separat. All information raderas från våra servrar 72 timmar efter leverans. I vår portal raderas ärendet med personuppgifter, efter 10 arbetsdagar. Vi uppmanar våra kunder att radera rapporten efter att ärendet avslutats.

GDPR OCH BAKGRUNDSKONTROLLER

Den 25 maj 2018 trädde General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft – på svenska översatt till dataskyddsförordningen. Den nya lagen ställer höga krav på företag som hanterar enskildas personuppgifter och ger bättre skydd för de enskilda vars uppgifter behandlas.

ANSVARSFÖRDELNING

GDPR ställer högre krav på den som bestämmer ändamålen med personuppgiftsbehandlingen (den personuppgiftsansvarige) och på den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning (personuppgiftsbiträdet). När våra kunder köper tjänster av oss ges vi i uppdrag av kunden att samla in enskildas personuppgifter för ett ändamål som kunden bestämmer. LEVEL har således inget eget syfte med personuppgiftsbehandlingen, utan behandlar och sammanställer uteslutande personuppgifter för våra kunders räkning i enlighet med det ändamål som kunden fastställt. Därför agerar vi som personuppgiftsbiträde till våra kunder. Som kund är ni personuppgiftsansvariga.

Detta innebär att vi endast får behandla personuppgifter i enlighet med de instruktioner våra kunder ger oss. För att underlätta för er kunder att ge oss rätt instruktioner förser vi er med ett personuppgiftsbiträdesavtal som tydligt instruerar LEVEL hur kontrollen ska genomföras. I och med att vi agerar som personuppgiftsbiträde ska personer som har synpunkter eller frågor om behandlingen av sina personuppgifter (inom ramen för våra tjänster) vända sig till våra kunder för svar eftersom de är personuppgiftsansvariga.

LAGLIG GRUND FÖR INHÄMTNING AV PERSONUPPGIFTER

Även om det primärt är upp till våra kunder att se till att det finns en laglig grund för personuppgiftsbehandlingen vi utför i enlighet med instruktionerna, är vår bedömning att den lagliga grunden för behandlingen är att den görs för att antingen kunna fullgöra ett (anställnings-) avtal eller att det finns ett berättigat intresse för personuppgiftsbehandlingen.

Om ingen av dessa lagliga grunder bedöms vara tillämpliga måste den personuppgiftsansvarige tillse att ett samtycke inhämtas från den registrerade. Det är våra kunders ansvar som personuppgiftsansvariga att se till att de personer vars uppgifter behandlas med anledning av vårt avtal informeras i enlighet med de krav som ställs enligt GDPR. Om vi bedömer att det saknas en laglig grund för behandlingen av personuppgifter kommer vi omedelbart avbryta behandlingen och informera våra kunder om detta.

Om LEVEL blir kontaktad av en person med synpunkter på personuppgiftsbehandlingen kommer vi omedelbart kontakta våra kunder så de i sin roll som personuppgiftsansvarig får agera gentemot den person vars uppgifter behandlas till följd av våra tjänster. Vi kommer också att hjälpa våra kunder tillvarata den behandlades rättigheter enligt GDPR.

SÄKER HANTERING AV DATA

Den känsliga karaktären på personuppgifter som vi instrueras att behandla av personuppgiftsansvariga ställer stora krav på oss som personuppgiftsbiträden och som organisation. LEVEL upprätthåller en stark teknisk och organisatorisk säkerhet. Vi lever upp till de krav GDPR ställer för säker hantering av personuppgifter.


ADVISORY

CORPORATE SECURITY

PERSONAL- & FAMILY SECURITY

BACKGROUND SCREENING & INVESTIGATIONS

WHISTLEBLOWING

EDUCATION & TRAINING

FACILITY SERVICES

  Personuppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.