CORPORATE SECURITY

CONSULTING & CRISIS MANAGEMENT

Genom att ingå ett säkerhetsavtal inleds ett nära samarbete med privatpersoner, företag och organisationer där säkerhet är en strategiskt viktig fråga. Våra säkerhetsrådgivare kan snabbt sätta sig in i olika problemställningar och agera handlingskraftigt utifrån detta. Inom ramen för säkerhetsavtalet agerar vi också bollplank och ett stöd i både operativa och strategiska säkerhetsfrågor.

EXEMPEL PÅ SÄKERHETSSAVTAL:

  • Beredskapsnummer vid incidenter eller behov av rådgivning
  • Tillgänglighet 24/7, 365 dagar om året
  • Dedikerad senior säkerhetsrådgivare
  • Tillgång till hela LEVELs tjänsteutbud och expertkompetens.

I samband med oönskade händelser bistår vi med expertis för att hantera incidenten och dess eventuella konsekvenser på ett effektivt sätt. Med vårt säkerhetsavtal får ni dygnet runt tillgång till en dedikerad och inläst säkerhetskonsult vilket möjliggör snabbare och effektivare hantering.

Säkerhetskoordinering

Vi erbjuder både rådgivning och operativa tjänster i samband med mer riskfyllda aktiviteter, exempelvis koordinering av personsäkerhet vid offentliga arrangemang, event och tillställningar. Även heltäckande säkerhetslösningar vid resor till högriskområden, där vi hanterar all kommunikation med lokala resurser, säkerhetspersonal och ansvariga hos kunden.

FÖRETAGSSÄKERHET

UTREDNINGAR & ANALYS

Vårt utredningskoncept innebär ett systematiskt och strukturerat sätt att angripa för kunden uppkomna säkerhetsproblem, ex. incidenter eller olika typer av personal- eller kundrelaterade problem. Inom ramarna för utredningskonceptet arbetar vi både pro – och reaktivt. Vår utredningsmetodik bygger på den polisiära utredningsprocessen, inom vilken alla våra utredande konsulter har gedigen erfarenhet.

Vidare erbjuder vi ett antal olika analyser:

Säkerhetsskyddsanalys

Säkerhetsskyddet förebygger att:

  1. Uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet obehörigen inte röjs, ändras eller förstörs, det vill säga informationssäkerhet.
  2. Att obehöriga inte får tillträde till platser där de kan få tillgång till uppgifter som avses i första punkten eller där verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet bedrivs, det vill säga tillträdesbegränsning.
  3. Att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet, det vill säga säkerhetsprövning. Säkerhetsskyddet ska även i övrigt förebygga terrorism.

Säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen gäller alla myndigheter, offentliga förvaltningar och företag som vars verksamhet omfattas av punkten 1, 2 & 3.

Vi hjälper er att analysera om er verksamhet omfattas av säkerhetsskyddet och i så fall om det finns ett gap mellan nuläge och ett läge där efterlevnaden är fullgod.

Landanalys

En landanalys syftar till att ge en fullständig bild över riskutvecklingen och rådande situation i ett land, med särskilt fokus på utvald stad eller region. Rapporten innefattar politisk utveckling, brottstrender, aktuella händelser och rekommendationer. I vissa fall utvecklas en landanalys till en anpassad resesäkerhetsrapport som anpassas efter kundens tänkta resa och planerade aktiviteter. LEVEL bistår vid behov med säkerhetskoordinator som ansvarar för kundens säkerhet under resans gång.

Hotbildsanalys

En hotbildsanalys genomförs då person eller egendom har utsatts för hot. Utifrån vår expertis utreder vi orsaken till hotet, vem som kan komma att ligga bakom hotet och sammanställer det i en rapport. Rapporten följer en process med inledning angående uppdraget, en bedömningsdel där själva sakfrågan och dess omkringliggande delar bedöms, en åtgärdsdel med risk och konsekvensbeskrivning till en avslutning där rapporten sammanfattas.

Exponeringsanalys

En exponeringsanalys genomförs i syfte att kartlägga huruvida en person eller företag etc. enligt kundens önskemål är exponerat på internet och i öppna källor. Exponeringsanalysen bygger på metoder och systemstöd från LEVELs researchavdelning och kompletteras med riskbedömning och rekommendationer.

Kartläggningsanalys

En kartläggningsanalys kan vara en del av en exponeringsanalys eller fristående där syftet är att kartlägga kopplingar mellan exempelvis person och person, eller, person och företag. LEVEL nyttjar särskilda systemstöd samt en beprövad kartläggningsmetodik som effektivt skapar en bild över relevanta kopplingar.

FÖRETAGSSÄKERHET

FLER TJÄNSTER

Inom ramen för våra operativa säkerhetstjänster erbjuder vi bland annat säkerhetskoordinering, spaning och utredningar. Vår långa erfarenhet inom operativa verksamheter så som Nationella Insatsstyrkan, Säkerhetspolisen och militära specialförband borgar för hög kvalitet och integritet i varje insats.

Vidare erbjuder vi ett antal olika analyser:

Fysisk säkerhet

Inom fysisk säkerhet erbjuder vi både projektledning och kravställning vid implementation eller design av fastigheter eller lokaler. Vår kompetens kan användas inom både teknisk och fysisk säkerhet i och runt fastigheter/lokaler.

LEVEL genomför kontor- och lokalbesiktningar enligt egna framtagna besiktningsformulär där underlaget kompletteras med åtgärdsförslag för kunden med tydliga och avvägda åtgärder som bedöms i skala enligt rapport.

Personsäkerhet

I syfte att höja individers säkerhet erbjuder vi en bred variation av tjänster för företag så som stöd vid incidenter, fastighetsbesiktning och riskbedömningar. Vi erbjuder även personsäkerhetshöjande åtgärder för företagsledare och offentliga personer. (Se även Personsäkerhet för medialt utsatta personer.)

Resesäkerhet

LEVELS säkerhetskonsulter har gedigen erfarenhet från internationella uppdrag och ett globalt nätverk, därigenom erbjuder vi ett operativt stöd vid resor genom att koordinera, utbilda och analysera risker innan resan samt på plats kvalitetssäkra transporter och boenden. Vid behov eller incidenter stödjer vi med nödvändiga åtgärder som exempelvis evakueringsinsatser eller kontakter med lokala resurser. Ofta kombineras resesäkerhet med en anpassad landanalys.

Vi erbjuder även doctor-on-call (telemedicin) under resor där tillgängligheten till adekvat sjukvård är bristfällig.

Informationssäkerhet & Cyber security

Tillsammans med kvalitetssäkrade partners erbjuder LEVEL tjänster såsom rådgivning, certifiering/kompetens gällande informationssäkerhetsstandarden ISO27001, penetrationstester, säkerhetsscanning och andra lösningar för att säkra IT-struktur och information.

ADVISORY

CORPORATE SECURITY

EDUCATION & TRAINING

CYBER SECURITY

BACKGROUND SCREENING & INVESTIGATIONS

WHISTLEBLOWING

FACILITY SERVICES

PERSONAL- & FAMILY SECURITY

    Personuppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.