Confidence certifierad Anläggarfirma Låsanläggningar SSF 1040, utg. 3

Confidence erhåller certifikat som anläggarfirma låsanläggningar vilket ger bolagets division Technology, en ökad flexibilitet och effektiviteten i arbetet med mekaniska och elektroniska lås. Certifikatet ger behörighet som anläggningsfirma för låsanläggningar enligt stöldskyddsföreningens norm SSF 1040. Bolaget möter nu ett allt oftare förekommande krav i beställarnas upphandlingar vilket öppnar för nya kunder och affärsprojekt.

Confidence certifierat för UTM, Utrymningslarm med Talat Meddelande

Confidence adderar ytterligare ett viktigt certifikat* och behörighet till sitt erbjudande inom divisionen Security Technology. Senaste tillskottet är certifikat som anläggarfirma för Utrymningslarm med Talat Meddelande, UTM. Certifiering enligt Brandskyddsföreningens regelverk SBF502:1 är sedan en tid ett krav för entreprenören för att säkerställa att anläggningarna uppförs på ett korrekt sätt och även förblir så över…

Confidence levererar rådgivning och säkerhetstjänster för SVT

Confidence division Security Advisory och Sveriges Television tecknar, efter genomförd offentlig upphandling, avtal enligt avropsmodell om leverans av säkerhetsrådgivning och säkerhetstjänster. Avtalet omfattar inrikes omvärldsbevakning, bakgrundskontroller och en förlängning av befintligt strategiskt avtal om säkerhetskonsultation inom person- och fysisk säkerhet samt riskanalys. Samarbetet ska säkerställa att täcka SVT:s behov av extraresurser inom säkerhetstjänster vid hög…

Confidence vinner avtal med innovativt områdesskydd för kritisk infrastruktur

Confidence har tecknat tilläggsavtal om uppdatering av perimeter och områdesskydd för skydd av skyddsklassad kritisk infrastruktur mot olaga intrång. Den innovativa lösningen, som är unik i sitt slag, bygger på integration av radarteknik, värmedetektering och AI-teknik i kombination med bemannad larmcentral. Confidence lösning ersätter kostsam och underhållsintensiv stängsling och minskar antalet fellarm från djur, växtlighet…

Confidence topprekryterar, Thomas Lundin ny koncernchef och VD

Styrelsen för Confidence International AB (publ.) utser Thomas Lundin till ny koncernchef och VD. Han efterträder Mikael Pettersson som tar rollen som operativ chef för koncernens Security Technology division och som medlem av den nya koncernledningen. Thomas Lundin kommer närmast från en roll som interim VD och koncernchef för ENACO. Thomas har 20 års erfarenhet…

Första utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 3 inleds

Confidence International AB (”Confidence” eller ”Bolaget”) informerar idag om att den första utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 3 inleds imorgon och löper under perioden 1-30 juni 2021. Varje (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Confidence till kurs 1,23 SEK.

Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från årsstämma 2021-05-28

Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:

Confidence utvecklar den operationella modellen och etablerar ny ledningsorganisation efter förvärvet av Nordic LEVEL Services Group

I samband med förvärvet av Nordic LEVEL Services Group AB (LEVEL), införs omgående en ny operationell modell och ledningsstruktur i koncernen med tre operativa divisioner och förstärkt support på stabsnivå. Styrelseordföranden i Confidence International AB Gerth Svensson, tar med omedelbar verkan rollen som operativ styrelseordförande fram till dess ny koncernchef är tillsatt för att leda…

Confidence International AB, rapporterar från extra bolagsstämma

Confidence International AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från extra bolagsstämma 2021-05-07.

Kvartalsrapport första kvartalet 2021, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på Nasdaq First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden januari - mars 2021

Kallelse till årsstämma i Confidence International AB (publ)

Aktieägarna i Confidence International AB (publ), org. nr. 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Fredag den 28 maj 2021, klockan 14.00. Plats: Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg

Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2020

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Confidence riktade nyemission fulltecknad

Styrelsen för Confidence International AB (”Confidence” eller ”Bolaget”) har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 18 december 2020, beslutat om och genomfört en nyemission av 3 100 000 aktier (den ”Riktade nyemissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade nyemissionen uppgår till…

Confidence avser genomföra en riktad nyemission om ca 10 MSEK

Styrelsen för Confidence International AB (”Confidence” eller ”Bolaget”) har vid sitt möte idag beslutat utreda förutsättningarna för att utnyttja det bemyndigande som erhölls vid den extra bolagsstämman 18 december 2020 att emittera högst 3 122 281 nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionslikviden, som förväntas ligga i intervallet 10-11 mkr, är tänkt att användas till att…

Confidence uppdaterar långsiktiga målsättningar för tillväxt och lönsamhet

Styrelsen för Confidence International AB (”Confidence”) har vid sitt möte idag beslutat fastställa nya långsiktiga tillväxt- och lönsamhetsmål. Bolaget ska på 5 års sikt nå en omsättning på minst 1 miljard SEK. Tillväxten ska ske under lönsamhet genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Det långsiktiga lönsamhetsmålet fastställdes till 10 procents rörelsemarginal (EBIT).

Kallelse till extra bolagsstämma i Confidence International AB

Aktieägarna i Confidence International AB, org. nr. 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma. Tidpunkt:               Fredag den 7 maj 2021, klockan 10.00 Plats:                      Confidence International AB, Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg.

Confidence lägger grunden för en ledande säkerhetskoncern - förvärvar Nordic LEVEL Group

Confidence International AB (”Confidence”) förvärvar den svenska säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Services Group AB (”LEVEL”). Den nya koncernen blir med detta en ledande aktör med ett unikt erbjudande för företag, organisationer och enskilda med behov av säkerhetsrådgivning, tekniska högsäkerhetslösningar och bevakningstjänster. Förvärvet av LEVEL tillför erbjudanden inom kvalificerad säkerhetsrådgivning, analys, auktoriserade utbildningar, bevakningstjänster, personskydd, säkerhetsteknik och…

Bokslutskommuniké 2020

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2020

Stockholms Stad och Confidence tecknar ramavtal avseende idrottsförvaltningens brand- och utrymningslarmanläggningar

Stockholms Stad tecknar ramavtal med Confidence
Stockholms Stad och Confidence har tecknat ramavtal avseende service och underhåll av idrottsförvaltningens brand- och utrymningslarmanläggningar. Utöver serviceåtaganden ingår även åtgärder vid fel samt om- och nybyggnationer. Avtalstiden är initialt två år med möjlighet till förlängning. Ramavtalet, som saknar egentligt ordervärde, gäller från april månad 2021. Beräknad årlig avtalssumma är 959 TSEK.

Emissionen registrerad och handeln med BTU upphör

Confidence International AB (publ) har genomfört en företrädesemission av units som avslutades den 21 januari 2021. Företrädesemissionen har idag registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad unit (”BTU”) är torsdagen den 18 februari 2021. Avstämningsdag är måndagen den 22 februari 2021, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner per tisdagen den…