Nordic LEVEL Group blir strategisk säkerhetspartner till säkerhetsinriktad svensk myndighet

Säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Group AB tilldelas ramavtal av större svensk myndighet. Ramavtalet, utan egentligt ordervärde, har tecknats och avser uppdrag som strategisk säkerhetspartner. Uppdraget påbörjas omgående och löper över tre år med årsvis förlängning. Uppskattad initial årlig omsättning beräknas till 0,5 MSEK med en förväntad ökning under uppdragstiden.

Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Nordic LEVEL Group AB (publ) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 15 december 2021. Företrädesemissionen har nu registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är onsdagen den 19 januari 2022. Avstämningsdag är fredagen den 21 januari 2022, varefter BTA omvandlas till ordinarie aktier per tisdagen den…

Inlösen av teckningsoptioner i LEVEL under december gav koncernen ett kapitaltillskott på ca 6,8 MSEK

Under den andra teckningsperioden i december 2021 för utestående teckningsoptioner i LEVEL av serie TO3 och TO4, inlöstes 4 381 585 TO3 och 1 132 575 TO4, vilket sammantaget gav bolaget ett kapitaltillskott på 6,8 MSEK, varav bolagets större ägare och ledande befattningshavare bidrog med ca 5,2 MSEK.

Ann-Sofie Björklund tillträder som CFO för LEVEL

Nordic LEVEL Group AB (publ) (”LEVEL”) har idag utsett Ann-Sofie Björklund till CFO. Ann-Sofie är idag CFO på Humana, affärsområde Individ och Familj och har därutöver erfarenhet från bl.a. Seccredo (nuvarande Securitasägda Pinkerton Nordics) och Sanoma Utbildning, del av Sanoma Oyj. Ann-Sofie kommer att tillträda senast den 4 april 2022 och kommer då att efterträda…

Nordic LEVEL Group vinner affär med Framtidenkoncernen

Säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Group AB har tecknat avtal med Framtidenkoncernen gällande bakgrundskontroller.

Nordic LEVEL Group förvärvar Svensk Evenemangssäkerhet

Nordic LEVEL Group AB, (”Koncernen”) har idag tecknat en avsiktsförklaring (”Letter of Intent” eller ”LoI”) om förvärv av det svenska säkerhetsbolaget Svensk Evenemangssäkerhet AB och dess systerbolag Svensk Evenemangssäkerhet Stewards AB (tillsammans ”SES-gruppen” eller ”SES”). Målsättningen är att efter avslutad due diligence teckna ett aktieöverlåtelseavtal avseende 100 % av aktierna i SES-gruppen under februari med…

Kriminalvården meddelar Confidence tilldelningsbeslut om säkerhetsteknik till ett värde om ca. 44 MSEK

Kriminalvården meddelar Confidence (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), tilldelningsbeslut avseende konstruktion och leverans av teknisk säkerhet och brandskydd för två av kriminalvårdens anstalter. Tilldelningsbeslutet, med ett samlat utvärderingsvärde om ca. 44 MSEK, har erhållits under gällande ramavtal och har skett i konkurrens med övriga ramavtalsparter. Leverans kan påbörjas i etapper under första kvartalet…

Omräkning av villkor för teckningsoptioner i Confidence

Villkoren för utestående teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 i Confidence International AB (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), (”Bolaget”) har omräknats i enlighet med de tidigare publicerade optionsvillkoren. 

Confidence företrädesemission övertecknad

Confidence International ABs (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), (”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) avslutades den 15 december 2021. Styrelsens sammanställning visar ett stort intresse för Företrädesemissionen som tecknades till 114,3 procent, varav 95,3 procent med stöd av teckningsrätter. Därmed tillförs Bolaget ca 25,2 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats…

Confidence CFO avgår

Confidence International AB (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), (”Bolaget”) meddelar att Bolagets CFO Mikael Behm idag har sagt upp sig från sitt uppdrag som CFO för koncernen. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden 6 månader för att säkerställa kontinuiteten i koncernens finansfunktion och ansvara för en effektiv överlämning till…

Den andra teckningsperioden för teckningsoptioner i Confidence inleds den 1 december

Confidence International AB (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), (”Bolaget”) meddelar att den andra teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 inleds på onsdag den 1 december och pågår fram till den 31 december 2021.

Företrädesemissionen i Confidence 100 procent garanterad

Confidence International AB (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), (”Bolaget”) meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för Bolagets aktieägare har tecknats av befintliga aktieägare genom teckningsförbindelser till ca 53 procent och att resterande ca 47 procent garanteras av ett konsortium av befintliga aktieägare och externa investerare. Emissionen är därmed till 100 garanterad, varav Bolagets styrelse…

Confidence offentliggör Investment Memorandum med anledning av förestående företrädesemission

Confidence International AB (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), (”Confidence” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 13 oktober 2021 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett Investment Memorandum (”IM” eller ”IMet”) som idag publiceras på Bolagets hemsida.

Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från bolagsstämma 2021-11-19

Väsentliga beslut som fattades på bolagsstämman:

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2021, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth market, lämnar följande rapport för perioden juli - september 2021

Confidence uppvisar i Q3 preliminärt stark tillväxt men försämrat resultat och tidigarelägger publicering av kvartalsrapporten

Confidence har idag beslutat att tidigarelägga publiceringen av bolagets rapport för det tredje kvartalet till måndagen den 8 november 2021. Tidigare planerat publiceringsdatum var den 19 november 2021. Preliminärt uppgick nettoomsättningen för det tredje kvartalet till 67 MSEK, jämfört med 26 MSEK motsvarande period föregående år och det justerade rörelseresultatet (EBITDA) till -3,8 MSEK, jämfört…

Samir Taha anmäler eget utträde ur Confidence styrelse

Confidences styrelseledamot Samir Taha omfattas, på sätt som tidigare offentliggjorts av Confidence, av en granskning av en skattemässig hantering som inte är relaterad till Confidence. I avvaktan på att nämnda fråga avgörs eller avskrivs, vilket inte bedöms kunna ske i närtid och mot bakgrund av att frågan kan ha bäring på Confidences myndighetstillstånd, har Samir Taha…

Kallelse till extra bolagsstämma i Confidence International AB

Aktieägarna i Confidence International AB (publ.), org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma.

Rättelse: Confidence kallar till extra stämma med förslag om namnändring och nyemission

Rättelsen avser skrivelse i pressmeddelande den 13 oktober kl. 17:30 CEST. I pressmeddelandet anges styrelsens förslag om antal aktier som ger rätt att teckna nya aktier i den föreslagna nyemissionen. Korrekt lydelse är att Styrelsen avser att föreslå stämman att nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier till en teckningskurs…

Confidence kallar till extra stämma med förslag om namnändring och nyemission

Confidence styrelse har beslutat kalla till en extra bolagsstämma och där föreslå aktieägarna en ändring i bolagsordningen där företagsnamnet ändras från Confidence International AB (publ) till Nordic LEVEL Group AB (publ) samt föreslå aktieägarna att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare i syfte att stärka bolagets balansräkning och likviditet med ca 25 MSEK…