Certifierad Lenel OnGuard leverantör i Sverige

Vi säljer Lenel OnGuard, ett av de fabrikat och varumärken som ingår i LEVELs portfölj av säkerhetstekniska system. LEVEL är certifierad Lenel OnGuard leverantör i Sverige sedan 2004. OnGuard är ett system för kontroll- och passersystem, kameraövervakning och larmsystem med ett öppet gränssnitt med möjlighet att integrera flera olika system.

Vill du köpa Lenel? Vi har lång erfarenhet att implementera systemplattformen för samtliga våra kundkategorier. Bland annat har vi genom åren designat, levererat och underhållit Lenel OnGuard för flera utländska uppdragsgivare. Både inom energisektorn och för större operatörer av datacenter.

OnGuard är mer än ett passersystem – läs vidare om samtliga funktioner och möjligheter.

Lenel leverantör

Köpa Lenel OnGuard
LEVEL är leverantör sedan 2004

Erbjudande:

Produktblad: Lenel OnGuard

Certifierad Lenel OnGuard partner i Sverige

Certifierade på masternivå för Lenel OnGuard-systemet. Vår personal utbildas löpande för att alltid vara den bästa partnern för kunder med Lenel som sitt valda säkerhetssystem.

Certifikat ISO-9001 och SBSC

LEVEL är kvalitetscertifierat enligt ISO-9001 och innehar bland annat SBSC certifikat för anläggarfirma brandlarm och inbrottslarm enligt högsta larmklass, (larmklass 4). Vi underhåller bl.a säkerhetssystem brandlarm och hotellsäkerhet. Genom arbetsrutiner och processer som efterlever dessa certifieringar, tillsammans med löpande kompetensutveckling och ett nära samarbete med marknadens ledande systemleverantörer kan LEVEL leverera en service i världsklass.


Möter dina behov

Genom OnGuard fortsätter Lenel sitt pågående engagemang för att hitta nya sätt att optimera bekvämligheten samtidigt som säkerhet och affärsverksamhet förbättras. OnGuard-systemets responsiva teknik och design levererar en rad funktioner, samtidigt som de tillgodoser framtida förbättringar av kärn-, webb- och mobilfunktioner. Genom att kontinuerligt utveckla vår funktionalitet och öppna arkitektur, erbjuder vi innovativa, teknikrika och robusta programvarubaserade säkerhetsalternativ som syftar till att ge unika och högt värderade fördelar till våra kunder och partners runt om i världen.

Total situationsöverblick

Genom att tillhandahålla medel för att aggregera, visualisera och dela säkerhetsdata från flera källor, hjälper OnGuard-systemet företagen att känna igen kontext och analysera input från flera samtidiga händelser. OnGuard-systemet levererar sömlöst information från åtkomstkontroll, video och andra sensorer och ger fullständig överblick för alla aspekter av säkerhet och underlättar intelligenta svar och resultat.

Enkel integration

OnGuard-systemet integreras sömlöst med befintliga affärssystem. OnGuard-systemet kan dubbelriktat byta kortinnehavsdata med HR-plattformar och / eller ERP-system, samordna larm / händelsedata med nödsituationssystem och tillhandahålla / ta emot händelsesinformation med fastighetsautomation, nätverk och säkerhetssystem från tredje part.

Obegränsad skalbarhet

Anpassningsbar och skalbar, OnGuard-systemet är lämpligt för små lokala miljöer och stora globala företagsapplikationer
som spänner över en stor geografi. För företag somförutser tillväxt är OnGuard-systemet idealiskt för att möta deras växande behov. OnGuard-systemetär  byggt för obegränsad skalbarhet, flexibilitet och branschledande prestanda.

Level SBSC certifierade

Koncernen har, inom dotterbolagen, erforderliga certifikat från SBSC, inklusive Larmklass 4 samt ISO9000. För att vara verksam i säkerhetsbranschen krävs att företaget har polistillstånd, har en kvalitetscertifiering samt certifieringar enligt säkerhetsbranschens standarder. LEVEL har samtliga sådana certifikat. Dessa följs upp vid revisorer en gång/år av branschens certifieringsföretag SBSC.

Tillverkar- och produktspecifika certifieringar

Utöver SBSC och ISO9000 innehar vi ett flertal certifieringar som är direkt kopplade till välrenommerade tillverkare. Bland dessa kan nämnas Lenel OnGuardPacom UnisonMilestone samt på låssidan även Salto och Assa

Kvalitets och ledningssystem – ISO 9001

Bolagets lednings och kvalitetssystem säkerställer en effektiv leverans med hög kvalitet och beskriver hur vi löpande arbetar med ständiga förbättringar för att fortsätta att möta och överträffa våra kunders behov. Avser org.nr. 556551-3057*

Anläggarfirma CCTV – SSF 1061, utgåva 3

Denna norm som tagits fram av branschorganisationen Swelarm har som syfte att öka kvaliteten på utförda installationer av kameraanläggningar. Genom att vara certifierad mot denna norm säkerställer vi att vår organisation, vår kompetens, våra processer, lokaler och stödsystem lever upp till satta krav för vi skall leverera kameraanläggningar som motsvarar satta normer samt kundens krav och förväntningar. Avser org.nr. 556551-3057*

Behörig ingenjör CCTV – SSF 1062 utgåva 2

Certifiering av Behörig ingenjör CCTV-anläggning – Konstruktion säkerställer att vi har personal med rätt kunskap och behörighet för konstruktion och installation av kameraanläggningar som uppfyller samtliga normer och krav. Avser org.nr. 556551-3057*

Anläggarfirma brandlarm SBF 1008 utgåva 2

Normen för anläggarfirma brandlarm ställer krav avseende personalkompetens, rutiner och uppföljningssystem på anläggarföretag som installerar brandlarm. Genom certifiering enligt normen säkerställer LEVEL att våra installationer lever upp till gällande regler och normer. Avser org.nr. 556551-3057*

Sakkunnig för Anläggarfirma brand:

Anders Wik, 08-620 82 74

Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande SBF 2018:1

Denna norm anger krav för företag som i sin verksamhet arbetar med utrymningslarm med talat meddelande i enlighet med SBF 502. En anläggning för utrymningslarm med talat meddelande underlättar utrymningen av en byggnad i händelse av brand. Ett talat meddelande ger en klar information om en händelse och initiativ till att snabbt påbörja utrymning – utrymningstiden blir kortare i jämförelse med enbart en akustisk signal. I samverkan med övrigt brandskydd bidrar anläggningen till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnaderna. Avser org.nr. 556551-3057*

Sakkunnig för Anläggarfirma Utrymningslarm med Talat Meddelande:

Niklas Karlsson, 08-620 82 15

Anläggarfirma inbrottslarm – SSF 1015 utgåva 3, larmklass 4

Denna norm är framarbetad av Svenska Stöldskyddsföreningen för företag som installerar inbrottslarm. I normen ställs krav på personal, utbildning och uppföljning för att säkerställa att arbetet utförs professionellt och fackmannamässigt med god kvalitet. LEVEL uppfyller normen och har certifiering för den högsta larmklassen, (Larmklass 4). Avser org.nr. 556551-3057*

Anläggarfirma Låsanläggningar – SSF 1040 utg. 3

Denna norm syftar till att specificera krav på anläggarfirma som projekterar och installerar låsanläggningar.

Certifierar att utföraren har förutsättningar för att en låsanläggning ska installeras på ett korrekt sätt och fungera tillfredsställande är att den installeras av en anläggarfirma med tillräcklig kompetens. Dessutom är det väsentligt att service- och garantiåtaganden kan upprätthållas på anläggningen. Avser org.nr. 556551-3057*

Hela koncernen Nordic LEVEL Group är certifierat enligt Great Place To Work

Great Place to Work®

Great Place to Work® Sverige har genomfört en grundlig utvärdering av medarbetarnas uppfattning om Trovärdighet, Respekt, Rättvisa, Stolthet och Kamratskap i organisationen. En omfattande genomgång av arbetsplatskulturen, d v s den miljö och förutsättningar organisationen skapar för sina medarbetare, har också gjorts. Certifikatet avser hela koncernen Nordic LEVEL Group.

* Nordic LEVEL Technology AB org.nr. 556551-3057

** Nordic LEVEL Access Solutions AB org.nr. 556512-0408

Lenel OnGuard service och underhåll

Lenel OnGuard service och underhåll 24/7/365

LEVEL passerkontroll lenel onguard

passersystem passerkontroll onguard

Vi säljer Lenel OnGuard till bl.a:


KRITISK INFRASTRUKTUR

Långt innan hotbilden mot vårt samhälles infrastruktur ökat, så hade LEVEL startat med att skydda våra elnät, kommunikationer och vatten. Som Lenel OnGuard leverantör i Sverige finns kunderna bland el-leverantörer, datahallsoperatörer, kollektivtrafik, telekom bolag etc. En gemensam nämnare för dessa är att deras verksamheter finns över stora geografiska områden, där man vill ha en samlad säkerhetslösning.

FASTIGHET

Fastighetsägare har ofta en stor bredd vad det gäller sitt bestånd, från äldre kulturbyggnader till traditionella kontors-, bostads- och industrifastigheter. Gemensamt är behovet av en god driftsekonomi, trygga och säkra fastigheter, där teknik och tjänster genererar värde och nytta för såväl ägare som brukare. LEVEL har som Lenel partner i Sverige en lång erfarenhet av att leverera lösningar som bidrar till att säkra fastigheten.

INDUSTRI

Ett avbrott i tillverkningen eller förlust av lagret hos en industri, kan få förödande konsekvenser. En genomtänkt säkerhetslösning tillsammans med LEVEL kan vara skillnaden på framgång eller katastrof. Många gånger är miljöerna väldigt utmanande och det krävs en erfaren leverantör av Lenel OnGuard i Sverige för tekniskt avancerade och säkra lösningar.

LEVEL är en kunskapsledande systemintegratör och tjänsteleverantör som skapar trygghet och verksamhetsnytta hos våra kunder. LEVEL erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom bland annat säkerhetsanalys, säkerhet, access, brand, larm, kamera och IT infrastruktur.