Confidence lägger grunden för en ledande säkerhetskoncern - förvärvar Nordic LEVEL Group

Confidence International AB (”Confidence”) förvärvar den svenska säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Services Group AB (”LEVEL”). Den nya koncernen blir med detta en ledande aktör med ett unikt erbjudande för företag, organisationer och enskilda med behov av säkerhetsrådgivning, tekniska högsäkerhetslösningar och bevakningstjänster. Förvärvet av LEVEL tillför erbjudanden inom kvalificerad säkerhetsrådgivning, analys, auktoriserade utbildningar, bevakningstjänster, personskydd, säkerhetsteknik och…

Bokslutskommuniké 2020

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2020

Emissionen registrerad och handeln med BTU upphör

Confidence International AB (publ) har genomfört en företrädesemission av units som avslutades den 21 januari 2021. Företrädesemissionen har idag registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad unit (”BTU”) är torsdagen den 18 februari 2021. Avstämningsdag är måndagen den 22 februari 2021, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner per tisdagen den…

Confidence företrädesemission kraftigt övertecknad

Confidence International AB (publ):s (”Confidence” eller ”Bolaget”) nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) avslutades den 21 januari 2021. Styrelsens sammanställning visar ett stort intresse för Företrädesemissionen som tecknades till 284,1 procent, varav 98,1 procent med stöd av uniträtter. Därmed tillförs Confidence ca 19,1 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats units utan stöd av…

Vattenfall tilldelar Confidence ramavtal inom brand- och säkerhetsteknik

Vattenfall AB bekräftar förtroendet i befintlig kundrelation och tilldelar Confidence ett ramavtal avseende teknisk säkerhet och brandskydd. Ramavtalet, som saknar egentligt ordervärde, omfattar tjänstesegmentet installation av brand- och säkerhetstekniska system på Vattenfalls anläggningar i utvalda regioner. Antalet tilldelade avtalspartner i Vattenfalls upphandling är totalt fyra stycken, fördelade över fyra regioner och tre tjänstesegment. Även övriga…

Rättelse: Kriminalvården meddelar tilldelningsbeslut avseende säkerhetsteknik till värde 56 MSEK

Rättelsen avser skrivelse i pressmeddelande den 8 januari kl. 18:15 CET.  I pressmeddelandet anges att avtal tecknats med Kriminalvården. Korrekt lydelse är att Confidence av Kriminalvården under ett befintligt ramavtal har erhållit tilldelning i en upphandling och att s.k. avtalsspärr råder under 10 dagar räknat från tilldelningsbeslutet den 8 januari 2021. Ett avtal avseende den…

Confidence offentliggör tilläggsprospekt

Styrelsen i Confidence International AB (”Confidence” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes den 23 december 2020 (”Prospektet”).

Kriminalvården och Confidence tecknar avtal inom säkerhetsteknik för Anstalten Hall till värde 56 MSEK

Kriminalvården tecknar avtal med Confidence avseende teknisk säkerhet och brandskydd för nybyggd bostadspaviljong för 120 intagna inom Anstalten Hall.  Den nya paviljongen på den slutna kriminalvårdsanstalten förses med ett komplett säkerhetssystem inklusive brandlarm. Avtalet har tecknats under gällande ramavtal och har skett i konkurrens med övriga sju ramavtalsparter. Leverans påbörjas under våren 2021 och beräknas vara…

Confidence offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Confidence International AB (”Confidence” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 9 november 2020 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. 

Confidence International AB, rapporterar från extra bolagsstämma

Confidence International AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från extra bolagsstämma 2020-12-18

Confidence nyemission 100 procent garanterad

Nyemissionen med företrädesrätt för bolagets aktieägare har som tidigare meddelats tecknats genom teckningsförbindelser av bolagets större ägare till ca 65 procent. Bolaget kan nu meddela att emissionen idag garanterats till 100 procent av ett konsortium bestående av befintliga aktieägare och externa investerare.

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2020, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden januari-september 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i Confidence International AB

Aktieägarna i Confidence International AB, org. nr. 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma. Tidpunkt: Fredag den 18 december 2020, klockan 10.00 Plats: Confidence International AB, Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg.

Confidence föreslår ökat finansiellt handlingsutrymme genom nyemission

Bolagets styrelse har beslutat kalla till en extra bolagsstämma och där föreslå aktieägarna att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare i syfte att stärka bolagets balansräkning och likviditet. Förslaget om nyemission möjliggör fortsatt försäljningstillväxt, parerar en eventuell fortsatt negativ effekt av Covid-19 samt ger möjlighet att dra fördel av den pågående temporära avmattningen…

Confidence levererar säkerhetsanläggning för 2,3 MSEK till Kriminalvården i Falun

Kriminalvården tecknar avtal med Confidence om leverans av integrerat säkerhetssystem till ett värde av 2,3 MSEK. Avtalet om leverans är det första som kopplas till det ramavtal som inleddes i april 2020. Leveransen inkluderar en överordnad säkerhetsplattform från Lenel som integrerar bland annat larm, överfall, inpassering och kameraövervakning. Arbetet påbörjas omgående. Slutleverans kan med anledning…

Kvartalsrapport andra kvartalet 2020, Confidence International AB

Halvårsrapport 2020, Confidence International AB
Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2020

Mikael Behm utsedd till ny CFO för Confidence International AB

Confidence har utsett Mikael Behm till ny Chief Financial Officer för Confidencekoncernen samt medlem i koncernledningen. Mikael Behm efterträder Anna Tjernell som innehaft rollen som interim CFO sedan 2017.

Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, rapporterar från årsstämma 2020-06-11

Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:

Rättelse: Confidence brandskyddar nytt datacenter till värde 12 MSEK

Rättelsen avser förtydligande avseende namn på beställaren, Winthrop Engineering and contracting AB Confidence framgångar inom teknisk säkerhet och brandskydd för datacenter fortsätter. Avtal av strategisk vikt har tecknats med en av Europas ledande aktörer inom datacenter, Winthrop Engineering and contracting AB*, om leverans av tekniskt brandskydd för ett större, nyetablerat, datacenter i Gävleborgs län. Den…

Confidence brandskyddar nytt datacenter till värde 12 MSEK

Confidence framgångar inom teknisk säkerhet och brandskydd för datacenter fortsätter. Avtal av strategisk vikt har tecknats med en av Europas ledande aktörer inom datacenter*, om leverans av tekniskt brandskydd för ett större, nyetablerat, datacenter i Gävleborgs län. Den första, avtalade, delen av det nybyggda datacentret omfattar 2700 kvm som förses med en total brandsäkerhetslösning. Avtalet…