Rättelse: Confidence brandskyddar nytt datacenter till värde 12 MSEK

Rättelsen avser förtydligande avseende namn på beställaren, Winthrop Engineering and contracting AB Confidence framgångar inom teknisk säkerhet och brandskydd för datacenter fortsätter. Avtal av strategisk vikt har tecknats med en av Europas ledande aktörer inom datacenter, Winthrop Engineering and contracting AB*, om leverans av tekniskt brandskydd för ett större, nyetablerat, datacenter i Gävleborgs län. Den…

Confidence brandskyddar nytt datacenter till värde 12 MSEK

Confidence framgångar inom teknisk säkerhet och brandskydd för datacenter fortsätter. Avtal av strategisk vikt har tecknats med en av Europas ledande aktörer inom datacenter*, om leverans av tekniskt brandskydd för ett större, nyetablerat, datacenter i Gävleborgs län. Den första, avtalade, delen av det nybyggda datacentret omfattar 2700 kvm som förses med en total brandsäkerhetslösning. Avtalet…

KVARTALSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2020, CONFIDENCE INTERNATIONAL AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2020

CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL,) - ÅRSREDOVISNING 2019

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Confidence International AB (publ), org. nr. 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt:               Torsdagen den 11 juni 2020, klockan 14.00. Plats:                      Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg.

Från turnaround mot tillväxt - Mikael Pettersson utses till ny VD i Confidence International

Efter en genomförd turnaround av verksamheten under ledning av VD Pär Nilsson, är det dags att förflytta Confidence International in i en tydlig och strategisk tillväxtfas.

Confidence säkrar skyddsklassad kritisk infrastruktur till värde 5,1 MSEK

Confidence säkrar skyddsklassad kritisk infrastruktur till värde 5,1 MSEK
Confidence har tecknat ytterligare ett strategiskt viktigt avtal om leverans av komplett säkerhetslösning för ett större skyddsklassat objekt. Det nya avtalet, i huvudsak likvärdigt med avtalet som meddelades den 28/2-2020, omfattar yttre skalskydd, inbrottslarm, passersystem, kamera-övervakning och brandlarm. Kunden är en del av en världsledande internationell koncern inom bland annat elektrifieringsprodukter och elnät och inom…

Confidence förlänger avtalstiden för ökad rörelsekredit

Bolagets styrelse har i samråd med kreditgivaren beslutat att förlänga avtalstiden för den temporärt utökade rörelsekrediten med Erik Penser Bank om totalt 7 MSEK med ytterligare ett år. Beslutet är fattat för att på bästa sätt fortsatt understödja den positiva underliggande utvecklingen i bolaget och mot bakgrund av det rådande omvärldsläget.

Confidence International AB senarelägger årsstämman och offentliggörandet av årsredovisningen

Styrelsen i Confidence International AB har beslutat att senarelägga årsstämman till torsdagen den 11 juni 2020. Årsredovisningen offentliggörs via pressmeddelande och på bolagets hemsida senast den 13 maj 2020.

Bokslutskommuniké 2019

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari - december 2019

Teknisk säkerhet och brandskydd av skyddsklassad kritisk infrastruktur till värde 4,8 MSEK

Confidence har tecknat avtal om leverans av komplett säkerhetslösning för ett större skyddsklassat objekt. Den avtalade lösningen omfattar yttre skalskydd, inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning och brandlarm. Lösningen är initialt lokal, men samtliga system förbereds för integration för central yttre styrning och kontroll. Den för Confidence nya kunden är en del av en världsledande internationell koncern inom…

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2019, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari - september 2019

Ledande aktör inom datacenter väljer Confidence för teknisk säkerhet

En av Europas ledande aktörer inom datacenter väljer Confidence för leverans och driftsättning av integrerat säkerhetssystem för ett nytt större datacenter i Stockholm. Säkerhetsleveransen omfattar initialt inbrottslarm, passagesystem, porttelefoni och kameraövervakning som integreras med varandra. I åtagandet ingår även tjänster för utbildning, service, underhåll och stödtjänster. Arbetet inleds under november 2019, för att färdigställas under…

Confidence positiva tillväxtfas understöds genom ökad rörelsekredit

Bolagets styrelse har beslutat att ingå avtal om en temporärt utökad rörelsekredit med Erik Penser Bank om totalt 7 MSEK för att understödja den starka försäljningstillväxten och positiva utvecklingen i bolaget.

Kvartalsrapport andra kvartalet 2019, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2019

Ledningsförändringar i Confidence

Confidence operativa verksamhet har inlett 2019 med god tillväxt och en fortsatt stark efterfrågan från kunderna i samtliga affärssegment. Inför 2019 har bolaget reducerat den totala kostnadsnivån på helårsbasis med ca. -11,5 MSEK samt, under andra kvartalet i år, tillfört bolaget 19,4 mkr före kostnader genom en fulltecknad nyemission. Bolaget tar nu nästa steg för…

Rättelse: Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, rapporterar från årsstämma 2019-06-05

Rättelsen avser felaktig hänvisning till marknadsmissbruksförordningen (MAR). Pressmeddelandet utan hänvisning återfinns nedan. Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:

Rättelse: Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, rapporterar från årsstämma 2019-06-05

Rättelsen avser felaktig hänvisning till marknadsmissbruksförordningen (MAR). Pressmeddelandet utan hänvisning återfinns nedan. Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:

Kvartalsrapport första kvartalet 2019, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2019

Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2018

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från: