ARTIFICIELL INTELLIGENS

AI och övrig extrem högteknologi finns redan idag till del inbygg i flera av de komponenter vi räknar som basutrustning – kameror, larmdetektorer och biometriska läsare. Till detta kommer förmågan att samordna, integrera och dra ytterligare fördel från flera system samtidigt.

INBROTTSLARM & AI

Om varning om ett förestående inbrott kan utfärdas vinner alla. Kombinationer av radar, värmekameror och rörelseanalys kan säkra stora områden utan att inkräkta på integritet eller larma felaktigt då ett djur passerar. Möjligheterna är stora och kombinationerna är många. Vi har varit med sedan starten av den nya tekniken och arbetar alltid utifrån en balans mellan teknik och människa.

PASSERKONTROLL & HIGH TECH

Rätt besökare med rätt ledsagare släpps in och ut ur ett känsligt utrymme under ett förutbestämt tidsspann. Biometri bekräftar identiteten och känsliga golvvågar bekräftar att bara personen, och inget annat, lämnar utrymmet. Ett exempel av många… Tala med våra specialister om dina behov av högsäkerhet.

KAMERASYSTEM & AI

Kameror som läser registreringsskyltar, ansikten, gångstilar och rörelsemönster. Färgbilder i extremt hög upplösning eller som värmesignaturer – valen och användningsområdena är många. För att uppfylla behovet krävs både erfarenhet och kompetens. Att välja utrustning och att placera den korrekt är en del av en längre kedja.

INTEGRATION OCH INTEGRERADE SYSTEM

LEVEL var bland de första i Sverige som kunde erbjuda en mjukvaruplattform som kopplade ihop inbrottslarm, passerkontroll, kameraövervakning, porttelefon, brandlarm och överfallslarm.

Systemintegration innebär att flera olika fristående system kopplas samman för att fungera tillsammans som en enhet. En applikation arbetar tillsammans med systemens olika gränssnitt och samlar och förmedlar informationen automatiskt utan att kräva manuell inmatning.

Säkerhet handlar om kontroll och effektivitet. Kontroll över information, resurser och lokaler samt effektiva processer, rutiner och informationsflöden. Genom att integrera säkerhetssystem i ett gemensamt överordnat system uppnås en enhetlig plattform och effektiv driftmiljö som ökar säkerheten.

LEVEL ÄR ISO9000 OCH SBSC CERTIFIERADE

Level SBSC certifierade

Koncernen har, inom dotterbolagen, erforderliga certifikat från SBSC, inklusive Larmklass 4 samt ISO9000. För att vara verksam i säkerhetsbranschen krävs att företaget har polistillstånd, har en kvalitetscertifiering samt certifieringar enligt säkerhetsbranschens standarder. LEVEL har samtliga sådana certifikat. Dessa följs upp vid revisorer en gång/år av branschens certifieringsföretag SBSC.

Tillverkar- och produktspecifika certifieringar

Utöver SBSC och ISO9000 innehar vi ett flertal certifieringar som är direkt kopplade till välrenommerade tillverkare. Bland dessa kan nämnas Lenel OnGuardPacom UnisonMilestone samt på låssidan även Salto och Assa

Kvalitets och ledningssystem – ISO 9001

Bolagets lednings och kvalitetssystem säkerställer en effektiv leverans med hög kvalitet och beskriver hur vi löpande arbetar med ständiga förbättringar för att fortsätta att möta och överträffa våra kunders behov. Avser org.nr. 556551-3057*

Anläggarfirma CCTV – SSF 1061, utgåva 3

Denna norm som tagits fram av branschorganisationen Swelarm har som syfte att öka kvaliteten på utförda installationer av kameraanläggningar. Genom att vara certifierad mot denna norm säkerställer vi att vår organisation, vår kompetens, våra processer, lokaler och stödsystem lever upp till satta krav för vi skall leverera kameraanläggningar som motsvarar satta normer samt kundens krav och förväntningar. Avser org.nr. 556551-3057*

Behörig ingenjör CCTV – SSF 1062 utgåva 2

Certifiering av Behörig ingenjör CCTV-anläggning – Konstruktion säkerställer att vi har personal med rätt kunskap och behörighet för konstruktion och installation av kameraanläggningar som uppfyller samtliga normer och krav. Avser org.nr. 556551-3057*

Anläggarfirma brandlarm SBF 1008 utgåva 2

Normen för anläggarfirma brandlarm ställer krav avseende personalkompetens, rutiner och uppföljningssystem på anläggarföretag som installerar brandlarm. Genom certifiering enligt normen säkerställer LEVEL att våra installationer lever upp till gällande regler och normer. Avser org.nr. 556551-3057*

Sakkunnig för Anläggarfirma brand:

Anders Wik, 08-620 82 74

Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande SBF 2018:1

Denna norm anger krav för företag som i sin verksamhet arbetar med utrymningslarm med talat meddelande i enlighet med SBF 502. En anläggning för utrymningslarm med talat meddelande underlättar utrymningen av en byggnad i händelse av brand. Ett talat meddelande ger en klar information om en händelse och initiativ till att snabbt påbörja utrymning – utrymningstiden blir kortare i jämförelse med enbart en akustisk signal. I samverkan med övrigt brandskydd bidrar anläggningen till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnaderna. Avser org.nr. 556551-3057*

Sakkunnig för Anläggarfirma Utrymningslarm med Talat Meddelande:

Niklas Karlsson, 08-620 82 15

Anläggarfirma inbrottslarm – SSF 1015 utgåva 3, larmklass 4

Denna norm är framarbetad av Svenska Stöldskyddsföreningen för företag som installerar inbrottslarm. I normen ställs krav på personal, utbildning och uppföljning för att säkerställa att arbetet utförs professionellt och fackmannamässigt med god kvalitet. LEVEL uppfyller normen och har certifiering för den högsta larmklassen, (Larmklass 4). Avser org.nr. 556551-3057*

Anläggarfirma Låsanläggningar – SSF 1040 utg. 3

Denna norm syftar till att specificera krav på anläggarfirma som projekterar och installerar låsanläggningar.

Certifierar att utföraren har förutsättningar för att en låsanläggning ska installeras på ett korrekt sätt och fungera tillfredsställande är att den installeras av en anläggarfirma med tillräcklig kompetens. Dessutom är det väsentligt att service- och garantiåtaganden kan upprätthållas på anläggningen. Avser org.nr. 556551-3057*

Hela koncernen Nordic LEVEL Group är certifierat enligt Great Place To Work

Great Place to Work®

Great Place to Work® Sverige har genomfört en grundlig utvärdering av medarbetarnas uppfattning om Trovärdighet, Respekt, Rättvisa, Stolthet och Kamratskap i organisationen. En omfattande genomgång av arbetsplatskulturen, d v s den miljö och förutsättningar organisationen skapar för sina medarbetare, har också gjorts. Certifikatet avser hela koncernen Nordic LEVEL Group.

* Nordic LEVEL Technology AB org.nr. 556551-3057

** Nordic LEVEL Access Solutions AB org.nr. 556512-0408

TECHNOLOGY

TECHNICAL SECURITY

FIRE DETECTION

LOCKING

SECURITY as a SERVICE – SECaaS

AI & ADVANCED TECHNOLOGIES

MAINTENANCE & SUPPORT

SUBSIDIARIES

CERTIFICATIONS

    Personuppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.