BRANDSKYDD

Automatiska brandlarm uppkopplade mot räddningstjänsten är i de flesta fall ett krav i allmänna lokaler där många människor befinner sig. LEVELs erfarenhet och kompetens kring automatiska brandlarm sträcker sig tillbaka över 30 år. För att få utföra denna typ av leveranser, måste man vara certifierad anläggarfirma, vilket LEVEL är.

ASPIRERANDE SYSTEM

Ett aspirerande detekteringssystem är mycket lämplig att välja i krävande miljöer tex. datorhallar, elverk och kulturbyggnader där en diskret installation krävs, samtidigt som man har krav på tidig detektering av partikelförändringar i luften orsakade av olika typer av rök.

Aspirerande rökdetektering

Traditionella punktdetekteringssystem har en bra och tillförlitlig funktion i normala miljöer, till exempel i kontorslokaler. Punktdetektorer har dock svagheter som gör dem mindre lämpliga i vissa miljöer där aspirerande lösningar kan vara ett bättre alternativ. Det kan vara inom tuffa industrimiljöer eller i miljöer där extrem tidig detektion är nödvändig

Till skillnad från traditionell punktdetektektion enligt Klass C, ca 3 procent fördunkling/m, kan aspirerande lösningar utformas för en mycket tidig detektion enligt Klass A och Klass B där Klass A kan vara under 0,1 procent fördunkling/m. Denna klassning passar speciellt bra i Serverrum och även renrum.

Aspirerande detektor hanterar även Klass C detektion där det är svårt att etablera traditionella detektorer, exempelvis höglager och transformatorrum. För tuffa industrimiljöer finns det anpassade aspirerande detektorer.

Skillnader Punktdetetering och Aspirerande detektering

Punktdetektering

I detektorn finns en kammare där en signalkälla skickar iväg en ljussignal mot en ljusfälla och en mottagare läser av det kammarens ljus.

När rökpartiklar kommer in i kammaren bryts ljusstrålen och mottagaren får in detta som en avvikelse och kan tolkas som brand och en signal skickas för larm.

Aspirerande rökdetektering

En aspirerandedetektor använder en aktiv fläkt som suger in luft från ett eller flera anslutna rör. Rören löper i sin tur ut i lokalen där luft sugs in genom små hål borrade längs rörets längd. Hålen representerar var sin detektionspunkt. Röret möjliggör långa transportsträckor från den centralt placerade aspirerande detektorenheten.


TALAT UTRYMNINGSLARM

Genom ett talat meddelande, för att påkalla utrymning, nås en ökad effekt och en bättre situationsförståelse, än med traditionella larmsystem och en tydlighet i hur utrymning skall genomföras. Även detta är ett krav i vissa typer av lokaler och där kan LEVEL erbjuda lösningar för denna typ av behov.

Varför en SBF502 anläggning och Utrymningslarm med Talat Meddelande

Fördelar med UTM

Utrymningslarm med Talat Meddelande (UTM) möjliggör en snabbare, säkrare och effektivare utrymning.

Ett UTM system enligt SBF502, kan medge flera olika meddelanden för olika typer av händelser exempelvis för : brand, bombhot, service, inrymmning osv.

Talande Utrymningslarmmeddelande ger en stor möjlighet till att sända flerspråkig information som ger en mer effektiv möjlighet till vägledning.

Talat utrymningslarm förses med utrymningsmikrofon, därför kan man ge kompletterande meddelanden under en utrymning.

Utrymningslarm med Talande Meddelande skapar en trygghet för alla oavsett:

 • Lokalkännedom
 • Nationalitet
 • Handikapp (i form av syn & rörelse)

Under lång tid har utrymning av personer skett via allt ifrån handsignaler och personlig kommunikation till larmdon.

Den senare har ansetts var mest effektivt, bland annat då distributionen av signalen kan ske över ett större område och på så sätt nå fler. Larmdon kan vara traditionella metallklockor till lite mer moderna och effektiva piezo larmdon. Larmdon kan även innefatta optiska larmdon i form av ett optiskt blinkande sken.

Traditionella larmdon ignoreras

Faktum är att ett traditionellt akustiskt larmdon inte är lika effektivt i jämförelse med en personlig kommunikation där människor tenderar att ta till sig budskapet effektivare. Detta gäller speciellt i miljöer där personer inte är väl informerade i vad den akustiska signalen betyder och hur allvarlig situationen är.

Varför agerade ingen – trots påtaglig fara

Det är omöjligt att avgöra hur en enskild individ agerar när livet hotas, däremot kan vi övergripande förstå och förutse människans agerande sett som grupp. Psykologiska studier visar att människor övervägande agerar som gruppen. En individ känner i allmänhet starkt obehag i att bryta normen och avvika från andra i en situation. Först när någon agerar, kan andra följa efter.

Till lika, om en person tar kommando efter en tydlig verbal instruktion, följer vanligtvis ett flertal andra personer efter och följer även de instruktionerna.

En oklar akustisk signal, av ej talande karaktär, uppfattas ofta som en del av det dagliga bruset och därför är det inte ovanligt att den uppfattas endast som störande och inte som en varningssignal.

Många förhåller sig ofta för avvaktande och lugna och inser inte allvaret. Man vill först vara säker på att det verkligen är en händelse som är värt att agera på. Bekräftelse kan vara att se eller indirekt få tydlig information att det brinner. Graden av agerande speglar ofta graden av den bekräftande informationen.

En tydlig signal eller ett meddelande som snabbt når tillräckligt många för att få gruppen att agera med visshet om bekräftad fara är således en av nycklarna till att spara tid och i värsta fall – liv.

Instruktioner och rekommendationer

En talad instruktion är den bästa vägen för att få människor att effektivt ta del av information. Tekniskt används ett distribuerat, sk. 100v-ljudsystem, för att hantera de ofta långa avstånden.


Certifiering är ett krav

SBF502 gäller sedan 2017-07-01 – Nu krävs certifiering

Svensk brandskyddsförening lanserade regelverket 2017-07-01 för Utrymningslarm med Talat Meddelande även kallad SBF 502. I detta regelverk tillkommer en certifieringsprocess för anläggarfirman för att säkerställa att anläggningarna uppförs på ett korrekt sätt och även förblir så över tid.

Utförande och teknik

Ljud och dess distribution

I ett distribuerat 100v-ljudsystem ingår ett antal högtalare som sänder ut informationen ut i lokalen.
För att säkerställa att informationen når krävs bland annat att projektören;

 • har alla uppgifter om lokalens utformning vad gäller längt bredd och takhöjder samt eventuella kända monteringshöjder
 • information om verksamheten som planeras att utövas
 • vilket bakgrundsbuller och var energin finns i oktavbanden under normal verksamhet
 • vilka ytskikt som finns i lokalerna
 • lokaler och områden som skall ha signalering samt övriga områden i utförandespecifikationen

OBS – Specificera om anläggningen ska blandas med traditionella akustiska larmdon som kan störa ljudbilden för det Talande utrymningsmeddelandet.

Ljudstyrkan mäts ofta i dBA samt taluppfattbarheten mäts vanligtvis med STIPA, benämns ofta som STI-mätning. (Mätmetoden ”Full STI” används mycket sällan för UTM anläggningar).

När är UTM ett KRAV respektive REKOMMENDATION

En enkel och GROV grundregel är:

Rekommendation för lokal med publik verksamhet t.ex.

 • Kommersiell / handel
 • Sim- och sportanläggning
 • Konferensverksamhet
 • Skola

Krav för lokaler och verksamheter är bland andra

 • verksamheter som utövar likt verksamhetsklass 2B med över 300 personer.

INTEGRATION OCH INTEGRERADE SYSTEM

LEVEL var bland de första i Sverige som kunde erbjuda en mjukvaruplattform som kopplade ihop inbrottslarm, passerkontroll, kameraövervakning, porttelefon, brandlarm och överfallslarm.

Systemintegration innebär att flera olika fristående system kopplas samman för att fungera tillsammans som en enhet. En applikation arbetar tillsammans med systemens olika gränssnitt och samlar och förmedlar informationen automatiskt utan att kräva manuell inmatning.

Säkerhet handlar om kontroll och effektivitet. Kontroll över information, resurser och lokaler samt effektiva processer, rutiner och informationsflöden. Genom att integrera säkerhetssystem i ett gemensamt överordnat system uppnås en enhetlig plattform och effektiv driftmiljö som ökar säkerheten.

LEVEL ÄR ISO9000 OCH SBSC CERTIFIERADE

Level SBSC certifierade

Koncernen har, inom dotterbolagen, erforderliga certifikat från SBSC, inklusive Larmklass 4 samt ISO9000. För att vara verksam i säkerhetsbranschen krävs att företaget har polistillstånd, har en kvalitetscertifiering samt certifieringar enligt säkerhetsbranschens standarder. LEVEL har samtliga sådana certifikat. Dessa följs upp vid revisorer en gång/år av branschens certifieringsföretag SBSC.

Tillverkar- och produktspecifika certifieringar

Utöver SBSC och ISO9000 innehar vi ett flertal certifieringar som är direkt kopplade till välrenommerade tillverkare. Bland dessa kan nämnas Lenel OnGuardPacom UnisonMilestone samt på låssidan även Salto och Assa

Kvalitets och ledningssystem – ISO 9001

Bolagets lednings och kvalitetssystem säkerställer en effektiv leverans med hög kvalitet och beskriver hur vi löpande arbetar med ständiga förbättringar för att fortsätta att möta och överträffa våra kunders behov. Avser org.nr. 556551-3057*

Anläggarfirma CCTV – SSF 1061, utgåva 3

Denna norm som tagits fram av branschorganisationen Swelarm har som syfte att öka kvaliteten på utförda installationer av kameraanläggningar. Genom att vara certifierad mot denna norm säkerställer vi att vår organisation, vår kompetens, våra processer, lokaler och stödsystem lever upp till satta krav för vi skall leverera kameraanläggningar som motsvarar satta normer samt kundens krav och förväntningar. Avser org.nr. 556551-3057*

Behörig ingenjör CCTV – SSF 1062 utgåva 2

Certifiering av Behörig ingenjör CCTV-anläggning – Konstruktion säkerställer att vi har personal med rätt kunskap och behörighet för konstruktion och installation av kameraanläggningar som uppfyller samtliga normer och krav. Avser org.nr. 556551-3057*

Anläggarfirma brandlarm SBF 1008 utgåva 2

Normen för anläggarfirma brandlarm ställer krav avseende personalkompetens, rutiner och uppföljningssystem på anläggarföretag som installerar brandlarm. Genom certifiering enligt normen säkerställer LEVEL att våra installationer lever upp till gällande regler och normer. Avser org.nr. 556551-3057*

Sakkunnig för Anläggarfirma brand:

Anders Wik, 08-620 82 74

Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande SBF 2018:1

Denna norm anger krav för företag som i sin verksamhet arbetar med utrymningslarm med talat meddelande i enlighet med SBF 502. En anläggning för utrymningslarm med talat meddelande underlättar utrymningen av en byggnad i händelse av brand. Ett talat meddelande ger en klar information om en händelse och initiativ till att snabbt påbörja utrymning – utrymningstiden blir kortare i jämförelse med enbart en akustisk signal. I samverkan med övrigt brandskydd bidrar anläggningen till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnaderna. Avser org.nr. 556551-3057*

Sakkunnig för Anläggarfirma Utrymningslarm med Talat Meddelande:

Niklas Karlsson, 08-620 82 15

Anläggarfirma inbrottslarm – SSF 1015 utgåva 3, larmklass 4

Denna norm är framarbetad av Svenska Stöldskyddsföreningen för företag som installerar inbrottslarm. I normen ställs krav på personal, utbildning och uppföljning för att säkerställa att arbetet utförs professionellt och fackmannamässigt med god kvalitet. LEVEL uppfyller normen och har certifiering för den högsta larmklassen, (Larmklass 4). Avser org.nr. 556551-3057*

Anläggarfirma Låsanläggningar – SSF 1040 utg. 3

Denna norm syftar till att specificera krav på anläggarfirma som projekterar och installerar låsanläggningar.

Certifierar att utföraren har förutsättningar för att en låsanläggning ska installeras på ett korrekt sätt och fungera tillfredsställande är att den installeras av en anläggarfirma med tillräcklig kompetens. Dessutom är det väsentligt att service- och garantiåtaganden kan upprätthållas på anläggningen. Avser org.nr. 556551-3057*

Hela koncernen Nordic LEVEL Group är certifierat enligt Great Place To Work

Great Place to Work®

Great Place to Work® Sverige har genomfört en grundlig utvärdering av medarbetarnas uppfattning om Trovärdighet, Respekt, Rättvisa, Stolthet och Kamratskap i organisationen. En omfattande genomgång av arbetsplatskulturen, d v s den miljö och förutsättningar organisationen skapar för sina medarbetare, har också gjorts. Certifikatet avser hela koncernen Nordic LEVEL Group.

* Nordic LEVEL Technology AB org.nr. 556551-3057

** Nordic LEVEL Access Solutions AB org.nr. 556512-0408

Confidence partners inom brandteknik

TECHNOLOGY

TECHNICAL SECURITY

FIRE DETECTION

LOCKING

SECURITY as a SERVICE – SECaaS

AI & ADVANCED TECHNOLOGIES

MAINTENANCE & SUPPORT

SUBSIDIARIES

CERTIFICATIONS

  Personuppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.